Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 18-24
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 24/10/2016

 

Title:

Selection of antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from fermented small melon (Cucumis melo L.)

Từ khóa:

Dưa lê non muối chua, kháng khuẩn, tuyển chọn, vi khuẩn acid lactic, vi khuẩn chỉ thị

Keywords:

Antibacterial activity, fermented small melon, indicator bacteria, lactic acid bacteria, selection

ABSTRACT

The study was carried out with the purpose of isolation and selection of lactic acid bacterial strains which have highly antibacterial activity from fermented small melon (Cucumis melo L.). This was the basis for the improvement and enhancement of the quality of fermented products. Lactic acid bacteria (LAB) was isolated from fermented small melon at various fermentation periods. It was found that 19 isolates had opalescent or milky white colonies, rod cells, spherical and chain cells and exhibited a clear zone and growth on MRS agar supplemented with CaCO3. Only 9 strains showed good inhibition zone diameters on agar when Bacillus subtilis; Salmonella enteritidis; Escherichia coli and Staphylococcus aureus were used as indicators for detection of antagonistic activity. The strains which exhibited the widest zones of inhibition against all the indicator were L22, L61, L64 and L123. Using 16s rDNA sequence analysis, L22 was identified as P. acidilactici, while L123, L61, L64  were similar levels over 99% of the 16S rRNA gene sequence with Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum and Lactobacillus brevis, respectively.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích phân lập các dòng vi khuẩn lên men lactic hiện diện trong dưa lê non (Cucumis melo L.) muối chua và tuyển chọn dòng có khả năng kháng khuẩn cao. Vi khuẩn acid lactic (LAB) được phân lập từ các mẫu dưa lê non muối chua ở các ngày lên men khác nhau. Kết quả đã phân lập được 19 dòng có khuẩn lạc trắng đục hoặc trắng ngà, tế bào hình que, hình cầu đơn hoặc chuỗi, Gram dương, không di động, catalase và oxidase âm tính, có vùng phân giải rõ và phát triển trên môi trường MRS có bổ sung CaCO3. Trong đó, 9 dòng có khả năng sinh bacteriocin kháng 4 dòng vi khuẩn chỉ thị (Bacillus subtilis; Salmonella enteritidis; Escherichia coli and Staphylococcus aureus). Các dòng có đường kính vòng kháng khuẩn lớn và khác biệt có ý nghĩa thống kê với các dòng khác là dòng L22, L61, L64 và L123. Tiến hành định danh bằng kỹ thuật sinh học phân tử, sử dụng kỹ thuật giải trình tự 16S rRNA, dòng L22 được xác định là Pediococcus acidilactici, ba dòng vi khuẩn L61, L64 và L123 có mức độ tương đồng trên 99% về trình tự gen 16S rRNA lần lượt với các dòng Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentumLactobacillus brevis.

Trích dẫn: Huỳnh Ngọc Tâm, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười và Hà Thanh Toàn, 2016. Phân lập và tuyển chọn dòng vi khuẩn lactic có khả năng kháng khuẩn từ dưa lê non (Cucumis melo L.) muối chua. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 1): 18-24.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...