Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 59-65
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 24/10/2016

 

Title:

Effect of soaking chemicals and germination condition to the biosynthesis of GABA of IR50404 variety at pilot plant scale

Từ khóa:

Acid glutamic, CaCl2, gạo lứt, gạo mầm, GABA, qui mô xưởng thực nghiệm

Keywords:

Glutamic acid, CaCl2, brown rice, germinated brown rice, GABA, pilot scale

ABSTRACT

IR50404 rice variety was determined as one of the promising varieties of rice for producing germinated brown rice (GBR). To determine the influence of factors such as levels of glutamic acid, CaCl2 to soak and germinate capabilities in pilot scale. The brown rice was soaked in various concentration of glutamic acid as well as CaCl2 (0-1% independently) at optimal pH. Then, they were incubated in a incubator which had maximum yield of 30 kg/batch at temperatures between 36 – 38oC, granular layer thickness of 0.3 – 0.9 cm, 24 hour incubation period. The results showed that the optimal conditions of IR50404 soaked when glutamic acid supplement of 0.6% was the best, GABA levels increased from 55.87 mg/kg of DM when soaked in pH 3 adding 0.6% glutamic acid to 141.94 mg/kg DM (increase of 2.54 times). In optimal incubation conditions of 36°C and 0.9 cm thickness, concentration of GABA from GBR of IR50404 was 269.23 mg/kg DM (up 1.9 times compared with the levels of GABA in the soaking conditions only at optimal pH. When soaked with different concentrations of CaCl2, resulting in no significant difference compared to additional conditions. The results showed that only glutamic acid affected the germination process while CaCl2 was not affected to GABA biosynthesis. With this incubator equipment which designed for this study, annealing temperature was similar to the laboratory scale, but the thickness of the layer of particles and space of cabinets greatly affected the ability of GABA from GBR.

TÓM TẮT

Giống lúa IR50404 được xác định là một trong những giống lúa có triển vọng trong sản xuất gạo mầm. Để xác định ảnh hưởng của các yếu tố như hàm lượng acid glutamic, CaCl2 đến quá trình ngâm và nảy mầm ở qui mô xưởng thực nghiệm, gạo lứt của giống lúa trên được ngâm ở các nồng độ các chất acid glutamic, CaCl2 khác nhau từ 0-1% một cách độc lập ở pH tối ưu. Sau đó, chúng được đem đi ủ trong tủ ủ có năng suất tối đa 30 kg/mẻ ở các nhiệt độ tủ 36 – 38 oC, độ dày lớp hạt 0,3 - 0,9 cm, thời gian ủ 24 giờ. Kết quả cho thấy, điều kiện ngâm tối ưu của giống IR50404 khi bổ sung acid glutamic 0.6% là tốt nhất, hàm lượng GABA tăng từ 55,87 mg/kg chất khô khi ngâm pH 3 được tăng lên 141,94 mg/kg chất khô khi có bổ sung thêm acid glutamic 0,6% (tăng 2,54 lần). Khi điều kiện ủ tối ưu của giống IR50404 là 36 oC và độ dày 0,9 cm, hàm lượng GABA được sinh ra đến 269,23 mg/kg chất khô (tăng 1,9 lần so với hàm lượng GABA khi ngâm ở điều kiện chỉ có pH ngâm tối ưu). Khi ngâm với các nồng độ khác nhau của CaCl2, kết quả không có sự khác biệt ý nghĩa so với điều kiện không bổ sung. Kết quả đã chỉ ra rằng chỉ có acid glutamic có ảnh hưởng đến quá trình nảy mầm sinh GABA, còn CaCl2 thì không ảnh hưởng. Với thiết bị nảy mầm được thiết kế trong nghiên cứu này, nhiệt độ ủ tương tự như qui mô phòng thí nghiệm, tuy nhiên chiều dày của lớp hạt và không gian tủ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nảy mầm sinh GABA của giống lúa trên.

Trích dẫn: Nguyễn Hoàng Khang, Nguyễn Diệu Hiền, Lê Nguyễn Đoan Duy và Nguyễn Công Hà, 2016. Ảnh hưởng của loại hóa chất ngâm và điều kiện nảy mầm đến sự hình thành GABA của giống lúa IR50404 ở qui mô xưởng thực nghiệm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 1): 59-65.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...