Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 105-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 24/10/2016

 

Title:

Effect of soaking and germination conditions of pre-germinated brown rice to α-amylase activity of IR50404 and Mot Bui Do

Từ khóa:

Dịch cám, gạo lứt, gạo mầm, glutamic acid, IR50404, Một Bụi Đỏ

Keywords:

Brown rice, germinated brown rice, glutamic acid, IR50404, Mot Bui Do, rice bran extract

ABSTRACT

Study on changes of α-amylase activity (AA), starch, amylose, reduced sugar (RS) under different soaking conditions like pH values (3÷6), optimal pH added with various rice bran (RB) extract (3÷7%) as well as acid glutamic (GA) (0.2÷0.6%), then germinated at 37o­C for 20 to 28 hours were done. The result showed that optimal pH for both IR50404 and Mot Bui Do (MBD) was 50oC and pH 5. Optimal pH for soaking of MBD in 6 hours was pH 4 while pH 3 for IR50404. Maximal AA of MBD was 60.42 (UI/g) and the highest RS as 37.31 (mg/g); Maximal AA of IR50404 was 58.38 (UI/g) and the highest RS as 37.74 (mg/g). Both MBD and IR50404 was affected by RB extract when the tendency of AA was decreased after increasing RB extract to 5%. Both MBD and IR50404 was also affected by GA. The tendency of AA was decreased slowly when increased GA. AA was just statistical difference when GA as 0.6%. The results indicated that each rice variety had different optimal pH, optimal pH which supplemented by 7% RB extract as well as 0.4% GA to soaking condition showed without any changes of AA.

TÓM TẮT

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần tinh bột, amylose, đường khử (RS) và hoạt tính α-amylase (AA) tại các điều kiện ngâm khác nhau như pH 3÷6; pH tối thích có dịch cám (RB) 3÷7% hay acid glutamic (GA) 0,2÷0,6% cũng như nảy mầm ở 37o­C, yếm khí trong 20÷28 giờ đã được thực hiện. Kết quả cho thấy, nhiệt độ 50oC và pH=5 là điều kiện thích hợp nhất của AA từ hai giống IR50404 và MBĐ. pH thích hợp của MBĐ khi ngâm trong 6 giờ là 4, IR50404 là 3. AA ở MBĐ cao nhất là 60,42 (UI/g) và RS cao nhất là 37,31 (mg/g); AA ở IR50404 cao nhất là 58,38 (UI/g) và RS cao nhất là 37,74 (mg/g). Ở cả 2 giống MBĐ và IR50404, AA khi ngâm ở pH tối ưu có bổ sung RB có xu hướng giảm sau đó tăng dần và đạt tương đương với hoạt tính ban đầu khi không bổ sung. Ở cả 2 giống MBĐ và IR50404, AA khi ngâm ở pH tối ưu có GA có xu hướng giảm dần khi tăng GA và khác biệt so với các nồng độ còn lại ở 0,6%. Như vậy, mỗi giống lúa có pH ngâm thích hợp khác nhau, có thể bổ sung RB 7%, bổ sung GA 0,4% mà AA là không có sự khác biệt ở 2 giống.

Trích dẫn: Trần Huỳnh Như An, Triệu Ngọc Hân, Nguyễn Hồng Hạnh,  Lê Nguyễn Đoan Duy và Nguyễn Công Hà, 2016. Ảnh hưởng của các điều kiện ngâm và nảy mầm đến hoạt tính α-amylase của hai giống lúa IR50404 và Một Bụi Đỏ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 1): 105-112.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...