Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 26-32
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Evaluation of the probiotic properties of Bacillus subtilis strains isolated from the Mekong Delta

Từ khóa:

Bacillus subtilis, enzyme, đối kháng, kháng sinh, probiotic

Keywords:

Antagonistic, antibiotic, Bacillus subtilis, enzyme, probiotic

ABSTRACT

This study aimed to examine probiotic properties of 21 Bacillus subtilis strains isolated from soil and feces on chicken farms in the Mekong Delta. Parameters consisted of the ability to produce extracellular enzymes and antagonistic activity. The results showed that all B.subtilis strains were sensitive to 5 kinds of antibiotics (Enrofloxacin, Doxycycline, Norfloxacin, Sulfadimidin – trimethoprim), and the lowest sensitivity level was recorded for Colistin (5%). Ten of 21 strains could produce three extracellular enzymes namely amylase, protease and lipase. In addition, the AG27, AG60, VL05, VL28 strains exhibited the antimicrobial activities against bacteria such as E.coli, Salmonella spp., Staphylococcus spp., and Streptococcus spp. The primary results suggest that four strains of AG27, AG60, VL05, VL28 have the potential to be used as probiotic in poultry.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát đặc tính probiotic của 21 chủng vi khuẩn Bacillus subtilis phân lập từ đất và phân trại gà tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Các chỉ tiêu khảo sát bao gồm: thử nghiệm khả năng nhạy cảm đối với kháng sinh, khả năng sinh enzyme ngoại bào, và khả năng đối kháng với vi khuẩn gây bệnh. Kết quả cho thấy, 100% các chủng nhạy với 5 loại kháng sinh trong 9 loại thử nghiệm, tỷ lệ nhạy với kháng sinh Colistin là thấp nhất (5%). Mười chủng trong tổng số 21 chủng B.subtilis có khả năng sinh cả 3 loại enzyme ngoại bào amylase, protease và lipase. Khi khảo sát tính đối kháng với vi khuẩn gây bệnh đường ruột, các chủng AG27, AG60, VL05, VL28 có khả năng ức chế sự phát triển của E.coli, Salmonella spp., Staphylococcus spp., và Streptococcus spp. Kết quả bước đầu cho thấy, 4 chủng vi khuẩn Bacillus subtilis AG27, AG60, VL05, VL28 có tiềm năng ứng dụng làm probiotic trong chăn nuôi gia cầm.

Trích dẫn: Lê Thị Hải Yến và Nguyễn Đức Hiền, 2016. Khảo sát đặc tính probiotic các chủng vi khuẩn Bacillus subtilis phân lập tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 26-32.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...