Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 157-161
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Prevalence of infection with small liver fluke in ducks in south central coast (Vietnam)

Từ khóa:

Nam Trung Bộ, sán lá gan nhỏ, tỷ lệ nhiễm, vịt

Keywords:

South central coast, small liver flukes, prevalence, ducks

ABSTRACT

A total of 1920 ducks from Binh Dinh, Phu Yen and Khanh Hoa provinces were examined by post-mortem method in order to study epidemiology of small liver fluke in ducks. The results showed that small liver flukes were only detected in Binh Dinh province with 19.31%. The prevalence of liver flukes in ducks in Tuy Phuoc, Phu My, An Nhon, Phu Cat districts (plain region) were higher than that in An Lao, Van Canh districts (mountainous region). Ducks raised in semi-intensive and intensive systems had the infected rate of 20.28% and 18.22 %; respectively (P>0.05). Ducklings from 1 day to 8 weeks old were not detected to have any liver flukes. However, the infectious rate of liver flukes in replacement ducks (9-24 weeks old) and in layer ducks (over 24 weeks old) was 11.22% and 32.12%; respectively (P<0,05). The results of morphological examinations demonstrated that all morphological traits of the small liver fluke of ducks were clearly compatible with Opisthorchiidae family, Opisthorchis paragenimus species.

TÓM TẮT

Có tổng số 1920 vịt được mổ khám ở tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa để xác định tỷ lệ nhiễm sán lá gan nhỏ. Kết quả cho thấy, sán lá gan nhỏ chỉ được tìm thấy trên vịt ở tỉnh Bình Định với tỷ lệ nhiễm 19,31%. Trong đó, tỷ lệ nhiễm trên vịt ở hình thức nuôi bán chăn thả (20,28%)  cao hơn so với hình thức nuôi nhốt (18,22%). Tỷ lệ nhiễm sán lá gan nhỏ trên vịt ở huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, An Nhơn, Phù Cát (là vùng đồng bằng), cao hơn so với huyện An Lão, Vân Canh (là vùng miền núi). Tỷ lệ nhiễm trên giống vịt siêu trứng (29,76%) cao hơn so với giống vịt siêu thịt (4,67%). Vịt ở giai đoạn sinh sản nhiễm cao hơn nhóm vịt khác: vịt con (0-8 tuần tuổi) chưa nhiễm sán, tỷ lệ nhiễm trên vịt hậu bị và trên vịt sinh sản lần lượt là 11,22% và 32,12%. Phân tích hình thái học cho thấy, tất cả những mẫu sán lá gan nhỏ trên vịt ở Bình Định thuộc họ Opisthorchiidae, giống Opisthorchis, loài Oisthorchis parageminus.

Trích dẫn: Trương Hoàng Phương, Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Văn Thoại và Nguyễn Hữu Hưng, 2016. Tình hình nhiễm sán lá gan nhỏ trên vịt tại một số tỉnh Nam Trung Bộ Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 157-161.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...