Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 162-167
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Survey on anti-rabies antibodies in dogs at slaughter-houses

in Can Tho city

Từ khóa:

Chó, lò mổ, kháng thể, virus dại, Cần Thơ

Keywords:

Dog, slaughter-house, antibody, rabies virus, Can Tho

ABSTRACT

Measurement of anti-rabies antibodies in dog serum samples collected from slaughter-houses in Can Tho city was conducted from February 2015 to November 2015 by using indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect kit, France). A total of 184 dog serum samples collected from slaughter-houses in 6 districts in Can Tho city were tested for anti-rabies antibodies. The results showed that the protection rate of sampling dogs was 14.13% (26/184). The protection rates detected in dogs from various areas were not different. The highest protection rate found in dogs near the city was 22.64% (12/53), followed by 10.9% (6/55) in the city  and the lowest rate in was found in suburban area 10.53% (8/76). The proportions of protected dogs were age-dependent with 8.5% (8/94) in under 1.5 year-old dogs, 17.51% (13/74)  in 1.5-2.5 year-old dogs and 31.25% (5/16) in over 2.5 year-old dogs and breed-dependent (13.25%,22/166) in local dogs and 22.22% (4/18) in foreign dogs). The, proportion was also sex-independent with 14% for both male and female dogs. The percentage of dogs with antibody protection at concentration from 0.6-10 IU / mL was 84.6% and that at concentration > 10 IU / mL was 15.4%.

TÓM TẮT

Khảo sát kháng thể kháng virus dại trên chó ở một số lò mổ tại thành phố Cần Thơ được tiến hành từ tháng 02/2015 đến tháng 11/2015 bằng phương pháp ELISA gián tiếp với bộ Kit SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect. Qua xét nghiệm 184 mẫu huyết thanh chó ở các lò mổ của 6 quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ thu được kết quả tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ là 14,13% (26/184). Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ ở các khu vực khác nhau nhưng không có ý nghĩa thống kê: cao nhất là ven nội thành 22,64% (12/53), kế đến là nội thành 10,9% (6/55) và thấp nhất là ngoại thành 10,53% (8/76). Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ thấp nhất là chó < 1,5 năm 8,5% (8/94), kế đến là chó 1,5 – 2,5 năm 17,51% (13/74) và cao nhất là chó > 2,5 năm tuổi 31,25% (5/16). Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ trên giống chó nội 13,25% (22/166) thấp hơn so với giống chó ngoại 22,22% (4/18). Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ trên chó đực và chó cái bằng nhau 14%. Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ chủ yếu tập trung ở mức hàm lượng 0,6 – 10 UI/ml huyết thanh là 84,6 % và ở mức hàm lượng > 10 UI/ml huyết thanh là 15,4%.

Trích dẫn: Trương Phúc Vinh, Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Phúc Khánh và Lê Bình Minh, 2016. Khảo sát kháng thể kháng virus dại trên chó ở một số lò mổ tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 162-167.

Các bài báo khác
(2016) Trang: 408-410
Tạp chí: The 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress: FAVA 2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...