Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 1-12
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 22/05/2017
Ngày nhận bài sửa: 23/06/2017

Ngày duyệt đăng: 29/11/2017

 

Title:

Optimize Industrial Liquid Level Control System with Fuzzy Logic Controller

Từ khóa:

Bộ điều khiển mờ, bộ điều khiển PID, hệ điều khiển mực chất lỏng công nghiệp, một ngõ vào-một ngõ ra (SISO), van điều khiển điện-khí nén

Keywords:

Fuzzy logic controller(FLC), PID controller, industrial liquid level control system, single input-single output (SISO), actuator control valve

ABSTRACT

The article presents a method of establishing and optimizing the industrial liquid level control system with fuzzy logic controller.   Based on actual operating characteristics of the system indicate that it has a nonlinearity, strong inertia and high delay within operation, the fuzzy logic controller is designed and modified appropriately to ensure effectiveness of control system. Experiments on industrial liquid level control system model indicate efficiency of fuzzy logic controller, based on the evaluation of quality criteria on rising times, settling times, steady-state errors and minimum power consumption during continuous operation. Besides, the system stability is verified by quick response ability, precision and stability according to reference signal under change of disturbances on the control system.

TÓM TẮT

Bài báo trình bày phương pháp thiết lập và tối ưu hệ điều khiển mực chất lỏng công nghiệp với bộ điều khiển mờ. Trên cơ sở các đặc tính vận hành thực tế của hệ thống cho thấy hệ thống có tính chất phi tuyến, độ quán tính lớn và độ trễ khi vận hành, bộ điều khiển mờ được thiết kế và tinh chỉnh một cách phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả điều khiển. Kết quả thực nghiệm trên mô hình hệ điều khiển mực chất lỏng công nghiệp cho thấy hiệu quả của bộ điều khiển mờ, dựa trên việc đánh giá các chỉ tiêu chất lượng về thời gian tăng, thời gian đáp ứng, sai số xác lập và mức năng lượng tiêu hao tối thiểu trong thời gian vận hành liên tục. Ngoài ra, sự ổn định của hệ thống được kiểm chứng qua khả năng đáp ứng nhanh, chính xác, ổn định theo tín hiệu điều khiển dưới sự thay đổi của nhiễu vào hệ thống.

Trích dẫn: Lâm Thiện Tín, Nguyễn Chánh Nghiệm và Võ Minh Trí, 2017. Tối ưu hệ điều khiển mực chất lỏng công nghiệp với bộ điều khiển Fuzzy Logic. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53a: 1-12.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...