Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-10
Tác giả: Bùi Hồng Hải
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Effect of hydroponic culture to root system architecture traits in various genotypes of the solanaceae family versus in soil cultivation

Từ khóa:

Capsicum, phân nhánh của rễ, sinh trưởng của rễ, Solanum, thủy canh

Keywords:

Capsicum, hydroponic culture, root branching, root growth, Solanum

ABSTRACT

A comparative study of the root system structure characteristics of Solanaceae based on 31 genotypes from 3 important groups (aubergines, capsicums and tomatoes) in hydroponic culture versus in soil cultivation conditions. Quantitative traits were mainly obtained from measurements on high resolution images of different plant parts at several growth stages. Hydroponic culture helped to observe exactly the dynamic traits of roots, such as daily root growth rate and branching time of primordia. Results showed a decrease in root apex diameter, an increase in root growth rate, and a stable root branching density in hydroponic culture versus in soil cultivation. These results demonstrated the effects of changes in growing conditions on root system structure of the Solanaceae family.

TÓM TẮT

Một nghiên cứu phân tích so sánh các đặc điểm cấu trúc hệ rễ trên 31 giống thuộc 3 nhóm quan trọng (cà tím, ớt và cà chua) của họ Cà trồng thủy canh so với trồng trong đất. Những đặc điểm định lượng thu được chủ yếu từ việc đo đạc trên hình ảnh có độ phân giải cao của các bộ phận khác nhau của cây. Thủy canh đã giúp quan sát một cách chính xác các đặc điểm linh động của rễ như: tốc độ sinh trưởng hàng ngày và thời gian hình thành rễ nhánh của mầm rễ. Phân tích chỉ ra rằng: đường kính đỉnh rễ giảm, tốc độ sinh trưởng rễ tăng nhưng mật độ rễ nhánh lại ổn định trong thủy canh so với trong đất. Những kết quả nghiên cứu này chỉ ra ảnh hưởng của việc thay đổi điều kiện trồng trọt đến cấu trúc hệ rễ.

Trích dẫn: Bùi Hồng Hải, 2016. Ảnh hưởng của thủy canh đến các đặc điểm cấu trúc hệ rễ ở các giống cây họ cà so với trồng trong đất. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 1-10.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...