Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 20-27
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Examining the antagonistic ability of Actinomycetes against Phytophthora sp. causing leaf blight and stem rot disease on lotus

Từ khóa:

Enzyme β-glucanase, Phytophthora sp., siderophore, xạ khuẩn

Keywords:

Actinomycetes, β-glucanase,  Phytophthora sp., siderophore

ABSTRACT

The research was aimed to screen Actinomycete isolates which are able to control leaf blight and stem rot disease on lotus caused by Phytophthora sp.. Ninety-three actinomycete isolates were collected from lotus field in some provinces of the Mekong Delta. The preliminary testing determined 30 isolates capable inhibiting Phytophthora sp. growth in laboratory conditions. Testing the antagonistic ability against Phytophthora sp. of 30 actinomycete isolates done with 5 replications showed that 5 isolates CM18, HG3, HG4, TG1 and BL6 indicated higher stabler antagonistic ability than others tested and the best - CM18 isolate - could reduce mycelial growth of Phytophthora sp. within the radius of 16.75mm and antagonistic efficacy of 89.89% at 60 hours after inoculation. Besides, the testing β-glucanase productivity of these Actinomycetes on β-glucan medium conducded with 5 replications showed that CM18 isolate was the best with the β-glucan lyses halo radius of 10,81mm at 14 days after testing.Moreover, all tested actinomycete isolates were able to produce siderophore under hydroxamates form.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Phytophthora sp. gây bệnh cháy lá – thối thân trên cây sen. Kết quả phân lập được 93 chủng xạ khuẩn từ đất trồng sen ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đánh giá sơ khởi đã chọn được 30 chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng cao với nấm gây bệnh cháy lá – thối thân trên cây sen. Khả năng đối kháng của 30 chủng xạ khuẩn đối với nấm Phytophthorasp. được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, 5 chủng xạ khuẩn CM18, HG3, HG4, TG1 và BL6 luôn thể hiện khả năng đối kháng cao và bền với nấm Phytophthora sp.. Trong đó, chủng CM18 thể hiện khả năng đối kháng cao nhất với bán kính vòng vô khuẩn là 16,75 mm và hiệu suất đối kháng là 89,89% ở thời điểm 60 giờ sau khi cấy. Khả năng tiết enzyme β-glucanase của các chủng xạ khuẩn có triển vọng được thực hiện trên môi trường β-glucan với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, chủng xạ khuẩn CM18 có khả năng tiết enzyme β-glucanase cao nhất với bán kính vòng phân giải là 10,81 mm ở thời điểm 14 ngày sau khi cấy. Bên cạnh đó, các chủng xạ khuẩn thí nghiệm đều có khả năng tiết siderophore dạng hydroxamates.

Trích dẫn: Đinh Hồng Thái và Lê Minh Tường, 2016. Khảo sát khả năng đối kháng của xạ khuẩn đối với nấm Phytophthora sp. gây bệnh cháy lá, thối thân trên cây sen. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 20-27.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...