Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 79-87
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Flowering characteristics, fruit development and appearance of the ‘black fiber’ phenomenon on jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lam.) cv. ‘Thai’ grown at Cai Rang district, Can Tho city

Từ khóa:

Đậu trái, đen xơ, mít Thái siêu sớm, sự ra hoa

Keywords:

‘Black fiber’ phenomenon, flowering, fruit development, jackfruit, ‘Thai sieu som’

 

ABSTRACT

This study was conducted to determine the characteristics of flowering, fruit development and of appearance time of the ‘black fiber’ phenomenon on jackfruit cv. Thai. Experiments were implemented on 4-year old jackfruit trees grown at Cai Rang district, Can Tho City from June 2014 to June 2015. Flowering characteristics and fruit development were observed from flower bud emergence until the completion of pollen release/fruit development. Fruits were harvested every 10 days for 11 times with 9 fruits each time to investigate fruit characteristics, quality and the appearance of the ‘black fiber’ phenomenon. Results showed that there are 3 types of flower spike, viz. male-female, female-female, male-male; the proportion of female-female spikes was over 50%. Fruit weight increased rapidly at the stage from 30 to 80 days after fruit set (DAFS), in which maximum weight was observed at 70 DAFS. Fruit quality parameters, i.e. Brix, TA, water content, and aril color, were stable at 90-100 DAFS and ready for harvesting. The ‘black fiber’ phenomenon appeared mainly in rainy season, at 30 – 90 DAFS.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm xác định đặc điểm ra hoa, phát triển trái và thời điểm xuất hiện hiện tượng đen xơ của trái mít Thái siêu sớm. Thí nghiệm được thực hiện trên 30 cây mít Thái bốn năm tuổi tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ trong mùa mưa (6 - 12/2014) và mùa nắng (1 - 7/2015). Đặc điểm ra hoa và phát triển trái mít Thái  được ghi nhận bằng cách đánh dấu mầm hoa từ khi nhú đến khi chấm dứt quá trình tung phấn/đậu trái. Trái được thu 10 ngày/lần, thu liên tục 11 lần, mỗi lần thu 9 trái để khảo sát các đặc điểm nông học và phẩm chất trái cùng với sự xuất hiện của hiện tượng đen xơ. Kết quả cho thấy mít Thái có 3 kiểu chùm hoa: đực-đực, đực-cái, và cái-cái, trong đó kiểu phát hoa cái-cái chiếm tỷ lệ >50%. Trọng lượng trái mít tăng trưởng nhanh từ 30 - 80 ngày sau đậu trái (NSKĐT), tốc độ tăng trưởng cực đại ở giai đoạn 70 NSKĐT. Mùa mưa trái phát triển dài hơn mùa nắng từ 5 - 10 ngày. Các chỉ tiêu phẩm chất trái như độ Brix, TA, hàm lượng nước, màu sắc trong múi mít ổn định và có thể thu hoạch ở giai đoạn 90 - 100 NSKĐT. Hiện tượng đen xơ xuất hiện chủ yếu vào mùa mưa ở giai đoạn từ 30 - 90 NSKĐT.

Trích dẫn: Lê Trí Nhân, Trần Thị Doãn Xuân, Trần Sỹ Hiếu và Trần Văn Hâu, 2016. Đặc điểm ra hoa, phát triển trái và thời điểm xuất hiện hiện tượng đen xơ mít thái siêu sớm (Artocarpus heterophyllus Lam) tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 79-87.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...