Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 128-135
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Genetic diversity among Diocalandra frumenti (Coleoptera: Curculionidae) on coconut by ISSR marker

Từ khóa:

Bọ vòi voi, Diocalandra frumenti, Dừa, ISSR, kiểu hình

Keywords:

Coconut, Diocalandra frumenti, ISSR, phenotypic

ABSTRACT

Diocalandra frumenti is the severely dangerous insect causing various problems to coconut in several provinces in the Mekong Delta of Vietnam. The genetic diversity was analyzed by applying ISSR marker (Inter-simple sequence repeats) as a molecular marker in order to make a specific picture of the population diversity of Diocalandra frumenti for further studies. In this research, 40 samples of adult insect were collected from 8 provinces in the Mekong Delta and 4 provinces in the southeast region. Four phenotypes were classified based on morphological characters, and ten ISSR primers were applied in the experiment to identify the genetic diversity. The results included 161 amplified fragments generated by 10 set of selected ISSR primers, of which 148 fragments were polymorphic (91.7%). Genetic relationship of 40 pests were clustered by UPGMA to demonstrate the differentiation of all species, showing an extensive genetic diversity ranged from 3.16 to 8.54. According to the diagram, 40 samples were grouped into four main clusters. This report illustrates the influence of geographical origin on genetic diversity.

TÓM TẮT

Bọ vòi voi (Diocalandra frumenti) hiện là một trong những côn trùng gây hại nghiêm trọng trên dừa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, do đó khảo sát sự đa dạng di truyền của quần thể bọ vòi voi nhằm tạo nền tảng cho việc nghiên cứu biện pháp quản lý dịch hại hiệu quả nhất. Nghiên cứu được tiến hành thu thập 40 mẫu bọ vòi voi D. frumenti tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và 4 tỉnh miền Đông Nam Bộ, kết quả khảo sát hình thái đã sắp xếp dựa trên 4 kiểu hình chính. Sự đa dạng kiểu gen được khảo sát bằng 10 dấu chỉ thị phân tử ISSR. Trong tổng số 161 băng DNA được khuếch đại từ 10 ISSR có 148 băng đa hình đạt tỉ lệ 91,7%. Kết quả phân tích sơ đồ nhánh dựa vào phương pháp UPGMA đã chứng minh quần thể bọ vòi voi có sự đa dạng về kiểu gen rất cao và có khoảng cách di truyền dao động từ 3,16 - 8,54. Bốn mươi mẫu nghiên cứu được chia thành 4 nhóm chính, phần lớn các các kiểu hình khác nhau của cùng 1 địa điểm thu mẫu được xếp cùng một nhóm. Riêng quần thể bọ vòi voi hiện diện ở miền Đông Nam Bộ được xếp thành một nhóm. Kết quả này cho thấy đặc điểm di truyền của quần thể bọ vòi voi ở ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ là khác nhau và cho thấy sự đa dạng di truyền đã chịu ảnh hưởng của khoảng cách địa lí.

Trích dẫn: Nguyễn Hồng Ửng, Triệu Phương Linh, Huỳnh Kỳ và Lê Văn Vàng, 2016. Khảo sát sự đa dạng di truyền của bọ vòi voi Diocalandra frumenti (Coleoptera: Curculionidae) gây hại cây dừa bằng dấu phân tử ISSR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 128-135.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...