Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 170-178
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Effects of color LED lights and photoperiod regimes on growth of hydroponic lettuce

Từ khóa:

Đèn LED, thời gian chiếu sáng, thủy canh, xà lách

Keywords:

Color LED lamps, hydroponic, lettuce, photoperiod

ABSTRACT

The experiment was conducted to determine the effects of color LED light and different photoperiod regimes on the growth of hydroponic lettuce. Four different light intensity treatments were used including 1 purple LED light 30W (75% red, 25% blue, 48 μmol/m2.s  PPFD - Photosynthetic photon flux density); 2 purple LED lights (80 μmol/m2.s PPFD); 3 purple LED lights 30W (98 μmol/m2.s PPFD) and 3 white LED lights 16W (60 μmol/m2.s PPFD), with a combination of five photoperiod regimes of 16/8, 18/6, 20/4, 22/2 and 24/0 (light/dark). Results showed that that the 80-20/4 (2 purple LEDs – 20 hours light/4 hours dark) treatment yielded the higher marketable production on fresh weight than most of other treatments (0.90 kg/m2). The leaf number, leaf length and leaf width at interaction treatments between 2 purple LEDs with 20/4, 22/2 and 24/0 treatments were higher than most of others. The length of main stem values at interaction treatments among 3 white LED treatment with five photoperiod regimes showed higher than other treatment (18.78 – 52.00 cm). The interaction among 24/0 and 20/4 treatments with 3 purple LED treatments showed the highest Brix value (3.25 and 3.20%, respectively). Thus, 80-20/4 treatment showed the result for the growth and marketable yield of hydroponic lettuce variety GN 63 better than other.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng loại đèn LED và thời gian chiếu sáng đến sự sinh trưởng và năng suất của xà lách thủy canh. Bốn nghiệm thức đèn LED được sử dụng bao gồm: 01 LED tím 30W - (75% LED đỏ/ 25% LED xanh dương, cường độ bức xạ quang hợp (CĐBXQH): 48 μmol/m2.s), 02 LED tím 30W (CĐBXQH: 80 μmol/m2.s), 03 LED tím 30W (CĐBXQH: 98 μmol/m2.s) và 03 LED trắng 16W (CĐBXQH: 60 μmol/m2.s), kết hợp với 5 nghiệm thức thời gian chiếu sáng 16/8, 18/6, 20/4, 22/2 và 24/0 (số giờ chiếu sáng/ngày đêm). Kết quả cho thấy, tổ hợp của nghiệm thức 2 LED tím (80 μmol/m2.s) với nghiệm thức 20/4 cho năng suất xà lách thương phẩm cao hơn các tổ hợp còn lại (0,90 kg/m2) ngoại trừ tổ hợp 3 LED trắng – 24/0. Số lá trên cây và kích thước lá ở tổ hợp của nghiệm thức 2 LED tím với các mức thời gian chiếu sáng 24/0, 22/2 và 20/4 đạt tương đương nhau và cao hơn hầu hết các nghiệm thức kết hợp khác. Về chiều cao cây, tổ hợp của nghiệm thức 3 LED trắng với các nghiệm thức thời gian chiếu sáng khác nhau đều cho kết quả cao nhất (dao động từ 18,78 đến 52,00 cm). Tổ hợp của nghiệm thức 3 LED tím với các mức thời gian chiếu sáng 24/0 và 20/4 cho kết quả về độ Brix xà lách cao nhất (lần lượt là 3,25 và 3,20%). Khi kết hợp nghiệm thức 2 LED tím (80 μmol/m2.s) với nghiệm thức 20/4 (20 giờ chiếu sáng/4 giờ tắt) đã cho kết quả về sinh trưởng và năng suất thương phẩm của giống xà lách GN 63 trồng thủy canh tốt hơn các nghiệm thức còn lại.

Trích dẫn: Phan Ngọc Nhí, Ngô Thị Mỹ Hà, Nguyễn Thị Kiều Khuyên, Tống Thị Sa Non, Võ Thị Bích Thủy và Trần Thị Ba, 2016. Ảnh hưởng của loại đèn LED và thời gian chiếu sáng đến sự sinh trưởng và năng suất xà lách thủy canh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 170-178.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...