Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 185-192
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Bacteriophage isolation and evaluation of the effectiveness in control rice food rot disease caused by Erwinia chrysanthemi

Từ khóa:

Bệnh thối gốc, Erwinia chrysanthemi, lúa, thực khuẩn thể

Keywords:

Bacteriophages, Erwinia chrysanthemi, foot rot disease, rice

ABSTRACT

There were 35 bacteriophages and 14 strains of bacteria Erwinia chrysanthemi were isolated from 59 rice diseased samples with foot rot symptom, collected in 4 provinces - Vinh Long, Can Tho, Kien Giang and Soc Trang. Assessing the parasitic ability of these phages on 14 strains of E. chrysanthemi showed that 8 phages (i.e ΦEchST19a, ΦEchCT12, ΦEchKG3b, ΦEchKG5a, ΦEchKG8b, ΦEchKG11b, ΦEchST19b and ΦEchST22) could parasitize many bacterial strains, and 7 bacterial strains (i.e EchCT5, EchCT12, EchST20, EchKG4, EchKG5, EchKG7 and EchKG8) were susceptible with all tested phages. The bacterial strain EchCT12 showed highest pathogenicity among other strains when artificial pathogen inoculation was done on rice in nethouse conditions. Surveying the lytic ability of 8 bacteriophages on E. chrysanthemi EchCT12 showed that phage ΦEchKG8b expressed highest diameter of plaque on bacterial lawn. The experiment controlling rice foot rot in nethouse conditions with four tested phage titers 105; 106; 107 and 108 pfu/ml showed that three titers i.e. 106; 107 and 108 pfu/ml expressed effect in disease reduction and 108 pfu/ml titer showed the best effectiveness.

TÓM TẮT

Có 35 dòng thực khuẩn thể (TKT) và 14 chủng vi khuẩn Erwinia chrysanthemi  được phân lập trên 59 mẫu bệnh thối gốc lúa, phân bố ở 4 tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang và Sóc Trăng. Việc đánh giá khả năng ký sinh của các dòng TKT cho thấy 8 dòng thực khuẩn thể ΦEchST19a, ΦEchCT12, ΦEchKG3b, ΦEchKG5a, ΦEchKG8b, ΦEchKG11b, ΦEchST19b và ΦEchST22 có khả năng ký sinh nhiều chủng vi khuẩn, và 7 chủng vi khuẩn E. chrysanthemi EchCT5, EchCT12, EchST20, EchKG4,  EchKG5, EchKG7, EchKG8 mẫn cảm với tất cả các dòng TKT được phân lập, trong đó chủng EchCT12 là chủng có khả năng gây hại cao hơn các chủng còn lại khi thực hiện lây bệnh nhân tạo trong điều kiện nhà lưới. Khảo sát khả năng thực khuẩn của 8 dòng TKT trên chủng vi khuẩn EchCT12 cho thấy, dòng TKT ΦEchKG8b cho đường kính phân giải vi khuẩn cao nhất. Trong thí nghiệm đánh giá 4 nồng độ thực khuẩn thể áp dụng (105; 106; 107 và 108 pfu/ml) trong phòng trị bệnh thối gốc lúa ở điều kiện nhà lưới thì các nồng độ 106; 107 và 108 pfu/ml thể hiện hiệu quả giảm bệnh, trong đó nồng độ 108 pfu/ml cho hiệu quả cao nhất.

Trích dẫn: Trần Hưng Minh, Ngô Văn Chí, Phạm Minh Phú và Nguyễn Thị Thu Nga, 2016. Phân lập và bước đầu đánh giá hiệu quả của thực khuẩn thể trong phòng trừ bệnh thối gốc lúa do vi khuẩn Erwinia chrysanthemi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 185-192.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...