Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-9
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

Characteristics of substrate materials for growing ornamental plants and the effect of treating methods for coconut dust on growth of Gerbera jamesonii

Từ khóa:

Giá thể trồng hoa, mụn dừa, bã đã chất nấm bào ngư, bã đã chất nấm rơm, bùn mía, phân bò

Keywords:

Substrate for ornamental plants, coconut dust, used oyster mushroom substrate, used mushroom straw, sugarcane bagasse cow manure

ABSTRACT

Diversifying material for using as substrate in growing ornamental plants and studying methods for treating the material are needed to reduce cost and increase quality of substrate. Objectives of the study were (i) the investigation of physical, chemical and nutritional characteristics of coconut dust, used oyster mushroom substrate, used mushroom straw, sugarcane bagasse and cow manure; and (ii) the determination of effect of treating methods for coconut dust on growth of Gerbera jamesonii. Results showed that sugarcane bagasse had suitable pH, high N, P, Ca content, low water holding capacity and was a good substrate for ornamenrtal plants when the composting material was used.  Other studied substrates had different positive and negative physical, chemical and nutritional characteristics; and their drawbacks should be improved when using as substrates, especially for the Gerbera jamesonii. The methods of treating coconut dust by using Trichoderma spp, cuprous pesticide, and composting gave the best growth and flowering. Treating coir dust with solution of 5% CaO could decrease Fursarium, but it increased pH of coconut dust which led to adverse effects on the growth of the Gerbera jamesonii.

TÓM TẮT

Việc đa dạng hóa các loại nguyên liệu sử dụng và cách xử lý nguyên liệu phù hợp làm giá thể trồng hoa cần được nghiên cứu để giảm giá thành của giá thể. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định một số đặc tính lý hóa học, dinh dưỡng của các nguyên liệu như mụn dừa, bã đã trồng nấm bào ngư, bã đã trồng nấm rơm, bùn mía, phân bò và xác định hiệu quả của biện pháp xử lý mụn dừa trên sinh trưởng cúc Đồng tiền. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bùn mía là nguyên liệu có pH phù hợp, hàm lượng đạm, lân và Ca cao, khả năng giữ nước thấp là nguyên liệu tốt để làm giá thể trồng hoa nhưng cần ủ hoai. Các nguồn nguyên liệu khác có những ưu và nhược điểm riêng về các đặc tính lý hóa học và dinh dưỡng, do đó cần khắc phục các nhược điểm của các nguyên liệu khi sử dụng để làm giá thể trồng hoa. Việc xử lý mụn dừa trước khi trồng bằng chế phẩm Trichoderma, mụn dừa xử lý bằng thuốc gốc đồng và mụn dừa ủ hoai cho kết quả tốt nhất. Biện pháp xử lý mụn dừa bằng vôi mặc dù hạn chế mầm bệnh Fursarium, nhưng pH tăng cao có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng cúc Đồng tiền.

Trích dẫn: Dương Minh Long và Nguyễn Mỹ Hoa, 2016. Đặc tính một số nguyên liệu sử dụng làm giá thể trồng hoa và ảnh hưởng của biện pháp xử lý mụn dừa trên sinh trưởng hoa cúc đồng tiền (Gerbera jamesonii). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 4): 1-9.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...