Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 61-70
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

Survey on approval of modern rural ward’s environment criteria - A case study at Vinh Hai ward, Vinh Chau town, Soc Trang province

Từ khóa:

Nông thôn mới, tiêu chí môi trường, thị xã Vĩnh Châu

Keywords:

Modern rural, environment criteria, Vinh Chau town

ABSTRACT

The study “Survey on approval of modern rural ward’s environment criteria - A case study at Vinh Hai ward, Vinh Chau town, Soc Trang province” focused on assessing local current environment condition and defining adaptation level of the environment criteria in modern rural’s national norm. From the obtained results, there would be a suggestion to archive the environment standards for Vinh Hai ward. The research methodology included the literature review and Participatory Rural Appraisal approach with local farmers at Vinh Hai ward. The results showed that in Vinh Hai there was only 1 of 5 criteria (hygienic clean water) satisfying the environment standards in new rural’s national norm. The rest needed to be improved to fulfill the environmental standards, including: (i) manufacture and business enterprise to reach environment standard, (ii) environmental landscape, (iii) the cemetery planning and construction, and (iv) waste treatment. Based on the local current situation, suggestions were introduced to satisfy the environment standards in the future.

TÓM TẮT

Nghiên cứu “Khảo sát mức độ đáp ứng tiêu chí môi trường xã nông thôn mới - trường hợp xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng” thực hiện với mục tiêu xác định mức độ đáp ứng tiêu chí môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới của địa phương, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm đạt tiêu chí môi trường xã nông thôn mới. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp tham khảo tài liệu và phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân - phương pháp chính của nghiên cứu này - trên địa bàn xã Vĩnh Hải. Kết quả cho thấy, xã Vĩnh Hải có 1/5 chỉ tiêu đạt yêu cầu của tiêu chí môi trường theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới là chỉ tiêu sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. 4 chỉ tiêu cần phấn đấu đạt là (i) cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn môi trường, (ii) về cảnh quan môi trường, (iii) về quy hoạch và xây dựng nghĩa trang và (iv) về chất thải. Ứng với tình hình cụ thể của địa phương, nghiên cứu đã đề xuất các hoạt động giúp địa phương thực hiện đạt từng tiêu chí môi trường theo quy định.

Trích dẫn: Bùi Như Ý và Nguyễn Võ Châu Ngân, 2016. Khảo sát mức độ đáp ứng tiêu chí môi trường  xã nông thôn mới - Trường hợp xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 4): 61-70.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...