Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 119-126
Tác giả: Võ Minh Thứ
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Effects of microbio-organic fertilizers on productivity and quality of green gourd

Từ khóa:

Bí xanh, chỉ tiêu hóa sinh, năng suất, phẩm chất, phân hữu cơ vi sinh

Keywords:

Biochemical indicators, green gourd, microbial organic fertilizers, productivity, quality

ABSTRACT

The experiment was aimed to determine the effects of microbio-organic fertilizers in producing safe green gourd (Benincasa cerifera Savi) for consumption and processing industry. It was conducted on slight loamy soils at Nhon Tan village, Nhon An district of Binh Dinh province using microbio-organic fertilizers at dosages of 5 tons, 10 tons and 15 tons ha-1. The results showed that the microbio-organic fertilizers at 10 tons and 15 tons ha-1 resulted in some better  biochemical indicators, leading to increases in green gourd productivity and quality. It included increases in chlorophyll content, total nitrogen, ashes of leaves, dry matter content of green gourd (from 0.46% to 1.03%), vitamin C (from 5.15% to 8.69%), protein (from 0.74% to 1.38%), total sugar (from 0.22% to 1.54%) and calcium (by 0.13%). The microbio-organic fertilizer increased fruit productivity of green gourd from 31.71% to 35.67% and the profits by 20.820 million compared to the control.

TÓM TẮT

Để sản xuất bí xanh an toàn chúng ta cần hạn chế sử dụng phân hóa học và tăng cường sử dụng phân hữu cơ, đặc biệt là phân hữu cơ vi sinh. Phân hữu cơ vi sinh góp phần cải tạo đất, làm tăng sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng khó tiêu thành dễ tiêu, giúp cho cây trồng hấp thụ tốt hơn. Dựa trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành bón phân hữu cơ vi sinh cho giống bí xanh trồng trên nền đất cát pha với mức 5, 10, 15 tấn/ha. Đất thí nghiệm được tiến hành phân tích trước và sau khi trồng, bao gồm độ pH, hàm lượng chất hữu cơ tổng số, lân, nitơ, kali dễ tiêu. Các chỉ tiêu hóa sinh như hàm lượng diệp lục được xác định bằng máy quang phổ, nitơ tổng số theo phương pháp Kjeldahl, protein theo Biure, đường khử theo Bectrand, vitamin C chuẩn độ bằng iot. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc bón phân hữu cơ vi sinh cho giống bí xanh trồng trên nền đất cát pha ở Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định, với mức 10, 15 tấn/ha đều có ảnh hưởng tốt đến một số chỉ tiêu hóa sinh, năng suất và phẩm chất, chẳng hạn như hàm lượng diệp lục, nitơ tổng số, tro trong lá đều tăng lên. Hàm lượng chất khô trong quả bí (tăng 0,46% - 1,03%), hàm lượng vitamin C (tăng 5,15% - 8,69%), protein (tăng 0,74% - 1,38%), đường tổng số (tăng 0,22% - 1,54%) và canxi (tăng 0,13% ). Bón phân hữu cơ vi sinh với mức 10 tấn/ha đã làm tăng năng suất bí xanh từ 31,71% đến 35,67% và lợi nhuận tăng 20,820 triệu so với đối chứng. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần khuyến cáo người trồng bí sử dụng phân hữu cơ vi sinh tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nước bí đao.

Trích dẫn: Võ Minh Thứ, 2016. Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến một số chỉ tiêu sinh hóa, năng suất và phẩm chất của giống bí xanh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 4): 119-126.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...