Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 134-141
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

The adaptation characteristics of Eleocharis ochrostachys and Eleocharis dulcis to the environmental soil at Tram Chim National Park

Từ khóa:

Đất, năng Kim, năng Ống, Vườn Quốc gia Tràm Chim, đất ngập nước và sinh trưởng

Keywords:

Soil environment, Eleocharis ochrostachys, Eleocharis dudcis, Tram Chim National Park, wetland, and growth

ABSTRACT

Soil environment plays a very important role for the growth and the development of Eleocharis. The aim of this study was to evaluate the adaptability characteristics of Eleocharis in Tram Chim National Park. The experiment was conducted with 3 communitties 1) Eleocharis ochrostachys, (2)  Eleocharis dulcis, and (3) mixed between Eleocharis ochrostachys and Eleocharis dulcis. The results showed that Eleocharis ochrostachys grew best with soil  pH  3.2-3.8, exchanged aluminum of 14.40-15.70 cmol/kg, the total iron amount of 0.671-1.191 %, the total nitrogen content of 0.29-0.34 %, total phosphorus (P2O5) content of 0.061-0.068 %, exchanged potassium of 0.058 to 0.103 cmol/kg and organic matter content of 10 to 11 %. Meanwhile, Eleocharis dulcis distributed and grew well in soil with pH of 3.8, EC of 2.0-3.3 mS/cm, exchanged aluminum of 9.95-16, 90 cmol/kg, exchanged iron amount of 0.994-2.013 %, phosphorus content of 0.073-0.101 %, exchangable potassium of 0.033-0.074 cmol/kg, organic matter of 30 % and total nitrogen content of 0.50-0.71 %. In conclusion, to conserve Eleocharis ochrostachys and Eleocharis dulcis, the soil environment and ecology should be considered for the best adaptation of Eleocharis.

TÓM TẮT

Môi trường đất đóng một vai trò rất quan trọng cho sự sinh trưởng và phát triển của cỏ năng. Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá đặc điểm thích nghi của năng Kim (Eleocharis ochrostachys) và năng Ống (Eleocharis dulcis) tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Thí nghiệm được bố trí gồm 1) năng Kim đơn thuần 2) quần xã năng Ống đơn thuần và 3) hỗn giao giữa năng Kim và năng Ống. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cây năng Kim thích nghi ở đất pH rất thấp, khoảng 3,2–3,8, nhôm trao đổi trong môi trường đất của quần xã năng Kim từ 14,40–15,70 cmol/kg, hàm lượng sắt tổng số từ 0,671–1,191%, hàm lượng đạm tổng số từ 0, 29–0,34%, lân tổng số dao động từ 0,061–0,068%, kali trao đổi từ 0,058–0,103 cmol/kg và có hàm lượng chất hữu cơ từ 10–11%. Trong khi đó, năng Ống phân bố và thích nghi ở môi trường đất có pH 3,8, nhôm trao đổi 9,95-16,90 cmol/kg, sắt tổng số từ 0,994–2,013%, lân tổng số trong đất từ 0,073–0,101%, kali trao đổi trong khoảng từ 0,033–0,074 cmol/kg, chất hữu cơ trong đất 30% và có hàm lượng đạm tổng số từ 0,50–0,71%. Tóm lại, để bảo tồn tốt cây năng Kim cần quan tâm đến đặc điểm sinh thái và môi trường đất để cây năng có sự thích nghi tốt.

Trích dẫn: Huỳnh Thạch Sum, Trương Thị Nga và Lê Nhật Quang, 2016. Khảo sát đặc điểm thích nghi của năng kim (Eleocharis ochrostachys) và năng ống (Eleocharis dulcis) với môi trường đất tại vườn quốc gia Tràm Chim. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 4): 134-141.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...