Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 6-11
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/12/2016

Ngày nhận bài sửa: 20/02/2017

Ngày duyệt đăng: 27/06/2017

 

Title:

Synthesis of zeolitic imidazolate framework base on mixed two imidazolate linkers and its affinity to CO2

Từ khóa:

Vật liệu khung cơ kim cấu trúc zeolite, imidazole, đường hấp phụ đẳng nhiệt

Keywords:

Zeolitic imidazole frameworks, linker imidazole, adsorption isotherm

ABSTRACT

Zeolitic imidazole framework-HL1 (ZIF-HL1) is solvothermally synthesized by the reaction of zinc nitrate hexahydrate and the mixture of two imidazolate linkers, 2-methylimidazole and 5-benzimidazole in N,N-dimethylformamide. The structure of ZIF-HL1 was determined by X-ray diffraction analysis, which is indicative the cubic system with cell parameters of a = b = c = 17.4512 Å and Vcell = 5314.64 Å3. This material was also demonstrated to be highly porous, water stable, and exhibited high affinity to CO2. The CO2 isosteric heat adsorption of ZIF-HL1 of 29 kJ mol-1 is competitive to reported ZIFs with highest CO2 affinity.

TÓM TẮT

Vật liệu khung cơ kim cấu trúc zeolite-HL1 (ZIF-HL1) được tạo thành từ phản ứng nhiệt dung môi của kẽm nitrate với hỗn hợp hai linker imidazole, 2-methylimidazole và 5-benzimidazole, trong dung môi N,N-dimethylformamide. Cấu trúc của ZIF-HL1 được xác định bằng phân tích nhiễu xạ tia X, cho kết quả của hệ tinh thể lập phương với các thông số mạng cơ sở a = b = c = 17.45 Å và Vô mạng = 5314.64 Å3. Vật liệu ZIF-HL1 còn thể hiện là một vật liệu có độ xốp cao, bền trong nước và có ái lực tốt với CO2. Nhiệt hấp phụ CO2 của ZIF-HL1 là 29 kJ mol-1, được xếp vào hàng các vật liệu ZIF đã công bố có ái lực tốt nhất với CO2.

Trích dẫn: Liêu Anh Hào, Nguyễn Ngọc Khánh Anh, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Thị Diễm Hương và Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 2017. Tổng hợp vật liệu khung cơ kim cấu trúc zeolite dựa trên hỗn hợp hai dẫn xuất imidazole và khả năng tương tác của vật liệu với CO2. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50a: 6-11.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...