Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2020) Trang: 464-466
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Liên kết:

Study was conducted to evaluate the effect of probiotic on the survival and growth performance of white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei) in earthen ponds. Two treatments were carried out including treatment 1 where probiotic was added in every 7 days and a control where probiotic was not added, triplicate for each treatment, shrimps (2.9 cm in length; 0.26 g in weight) were stocked at 50 ind/m2 . After 60-day of culture, the result showed that shrimps in the probiotic added treatemnt were significantly better performance in term of length and weight than without probiotic added treatment. However, the survival and production of shrimp was not significantly higher than the without probiotic added treatment.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 24-31
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 48-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 58-64
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 75-81
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 90-97
Tải về
2 (2020) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
7 (12) (2017) Trang: 34-45
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...