Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 1-6
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/12/2016

Ngày nhận bài sửa: 17/03/2017

Ngày duyệt đăng: 31/08/2017

 

Title:

Teaching and learning the precise definition of limit of a function through the process of the mathematical modeling

Từ khóa:

Mô hình hóa, giới hạn, xấp xỉ xấp xỉ

Keywords:

Modeling, limit, approximate approximate

ABSTRACT

The article mentioned teaching the precise definition of a limit from a particular case. Next, some teaching and learning activities have been built to reduce the difficulties of students when they learn about that abstract definition through the process of the mathematical modeling. From that, students will have a profound understanding of the connection between the concept of the limit and reality.

TÓM TẮT

Bài báo đề cập đến việc dạy học định nghĩa chính xác về khái niệm giới hạn từ một trường hợp cụ thể. Tiếp theo, một số hoạt động dạy và học đã được xây dựng với mục đích giảm bớt những khó khăn cho học sinh khi họ lĩnh hội khái niệm trừu tượng này thông qua quá trình mô hình hóa toán học. Qua đó, học sinh sẽ có được hiểu biết sâu sắc hơn về mối liên hệ giữa khái niệm giới hạn và thực tiễn.

Trích dẫn: Lê Thái Bảo Thiên Trung và Phạm Hoài Trung, 2017. Dạy và học định nghĩa chính xác về giới hạn của hàm số thông qua quá trình mô hình hóa toán học. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51c: 1-6.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...