Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 12-20
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/02/2017

Ngày nhận bài sửa: 09/04/2017

Ngày duyệt đăng: 27/06/2017

 

Title:

Some covergences by the hybird Ishikawa iteration for a family of mappings satisfying condition  in Hilbert spaces

Từ khóa:

Ánh xạ đóng đều, ánh xạ thỏa mãn điều kiện , dãy lặp hỗn hợp kiểu Ishikawa, không gian Hilbert, sự hội tụ mạnh

Keywords:

Hilbert space, hybird Ishikawa iteration, mapping satisfying condition , strong convergence, uniformly closed mapping

ABSTRACT

In this paper, a convergence theorem by the hybird Ishikawa iteration for a family of mappings satisfying condition  in Hilbert spaces is established. Also, some results for the convergence of the hybird Ishikawa iteration for nonexpansive mappings and mappings satisfying condition  in Hilbert spaces are derived from the obtained theorem. In addition, an example is given to illustrate the convergence for the hybird Ishikawa iteration for a mapping satisfying condition  in Hilbert spaces.

TÓM TẮT

Bài báo này, một định lí về sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp kiểu Ishikawa cho họ ánh xạ thỏa mãn điều kiện  trong không gian Hilbert được thiết lập, từ đó suy ra một số kết quả về sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp kiểu Ishikawa cho ánh xạ không giãn và ánh xạ thỏa mãn điều kiện  Đồng thời, nghiên cứu cũng xây dựng ví dụ minh họa cho sự hội tụ của dãy lặp kiểu Ishikawa cho ánh xạ thỏa mãn điều kiện  trong không gian Hilbert.

Trích dẫn: Nguyễn Trung Hiếu và Trương Cẩm Tiên, 2017. Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp kiểu Ishikawa cho họ ánh xạ thỏa mãn điều kiện   trong không gian Hilbert. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50a: 12-20.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...