Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 9-17
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 31 Mar 2017
Revised 19 Aug 2017

Accepted 30 Mar 2018

 

Stability of product quality is usually the most interest of technologist. The quality of beverage product is evaluated through colour value, biosubstance content and bioactivities. Therefore, total colour density, anthocyanin colour value, tannin colour value, polymer colour value, phlorotannin content and total antioxidant, reducing power and DPPH free radical scavenging activity of beverage were evaluated during 12 months of storage at room and cold temperature for the phlorotannin enriched beverage with antioxidants. The beverage originated from marine algae Sargassum serratum in initial day, the phlorotannin content with activities (total antioxidant, reducing power and DPPH free radical scavenging) of 200ml of beverage orderly corresponded to 30 ± 0.01 mg phloroglucinols with activities (206.272 ± 0.233 mg ascorbic acid, 301.027 ± 0.378 mg FeSO4, and 67.45 ± 0.1%). Total colour density, tannin colour value, polymer colour value correspond to 0.245 ± 0.002; 0.27 ± 0.001; 114.7 ± 0.01, respectively. After 12 storage months, the phlorotannin content of beverage was 66 - 79%; activities of total antioxidant, reducing power and DPPH free radical scavenging were corresponded to 63.7 - 76.87%, 64.52 - 77.01% and 66.57 - 78.72% respectively, compared at initial day. Phlorotannin with antioxidant activities-rich beverage origin in marine algae Sargassum can be completely the vogue on the market.

Keywords

Phlorotannin, antioxidant, beverage

Cited as: Cuong, D.X., Thanh, N.V. and Boi, V.N., 2018. Stability of antioxidant phlorotannin beverage originated from Sargassum serratum on the storage time and temperature. Can Tho University Journal of Science. 54(2): 9-17.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...