Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 28-34
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/02/2017

Ngày nhận bài sửa: 18/04/2017

Ngày duyệt đăng: 31/08/2017

 

Title:

Conceptual metaphors in poem Trang Giang of Huy Can

Từ khóa:

Ẩn dụ, ẩn dụ ý niệm thi ca, miền ý niệm, ngôn ngữ học tri nhận, ý niệm

Keywords:

Metaphor, conceptual domains, cognitive linguistics, poetic conceptual, Tràng giang, Huy Cận

ABSTRACT

Conceptual metaphor is a concept of cognitive linguistics. This article studies the conceptual metaphors in Huy Can’s poem, ‘Trang giang’. The aims of the article are, on the one hand to introduce general and familiar metaphoric images used by the Vietnamese, and on the other hand, to analyze and explain creative factors in concretizing the conceptual metaphors by Huy Can through ‘Trang Giang’. Such bases are helpful in recognizing the poet’s talent, unique, and creativity in his successfully using the elements of Vietnamese language to build up the unique beauty of the poem.

TÓM TẮT

Ẩn dụ ý niệm (conceptual metaphors) là một khái niệm của Ngữ nghĩa học tri nhận. Tìm hiểu những ẩn dụ ý niệm trong Tràng giang của Huy Cận, một mặt giới thiệu những hình ảnh ẩn dụ phổ quát, quen thuộc trong tư duy của người Việt, mặt khác đi vào lý giải, phân tích các yếu tố sáng tạo trong việc cụ thể hóa ẩn dụ ý niệm của Huy Cận qua Tràng giang. Để từ đó, thấy được cái hay, cái độc đáo sáng tạo của thi nhân trong việc sử dụng thành công các yếu tố của ngôn từ tiếng Việt làm nên vẻ đẹp độc đáo cho bài thơ.

Trích dẫn: Đồng Thủy Thảo, 2017. Ẩn dụ ý niệm trong bài thơ Tràng Giang của Huy Cận. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51c: 28-34.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...