Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 74-81
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/05/2017

Ngày nhận bài sửa: 22/07/2017

Ngày duyệt đăng: 31/08/2017

 

Title:

The meaning of the Mammy symbol in the novel Gone with the Wind

Từ khóa:

Biểu tượng, Chế độ nô lệ, Cuốn theo chiều gió, Mammy, miền Nam nước Mỹ

Keywords:

Gone with the Wind, Mammy, Slavery, Symbol, The South

ABSTRACT

Studying the Mammy symbol in the novel Gone with the Wind as a cultural phenomenon, this article is to attempt finding out the symbolic meanings of that character. Mammy’s happy life is a way of Margaret Mitchell to romanticize the slavery, and when slavery was only the remnants, Mammy is the last root that southern Whites want to keep. Flourished in the novels and films of the South, Mammy has become a popular cultural symbol, beneficent for Whites but nacceptable for Blacks.

TÓM TẮT

Nghiên cứu biểu tượng Mammy trong tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió như một hiện tượng văn hóa, bài viết nỗ lực tìm hiểu những ý nghĩa biểu tượng của nhân vật. Cuộc sống hạnh phúc của Mammy là một cách Margaret Mitchell lãng mạn hóa chế độ nô lệ, và khi chế độ ấy chỉ còn lại những tàn tích, thì Mammy là cội rễ cuối cùng mà người da trắng miền Nam muốn lưu giữ. Phát triển mạnh mẽ trong tiểu thuyết và điện ảnh miền Nam, Mammy đã trở thành một biểu tượng văn hóa phổ biến, phục vụ lợi ích cho người da trắng và không được chấp nhận đối với người da đen.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Tuyết, 2017. Ý nghĩa của biểu tượng Mammy trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51c: 74-81.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...