Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 56-63
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2017

Ngày nhận bài sửa: 05/07/2017

Ngày duyệt đăng: 31/10/2017

 

Title:

Identification of the pathogen causing tuber rot of sweet potato in Bình Tân, Vĩnh Long of Vietnam

Từ khóa:

16S rRNA, định danh, khoai lang tím, Klebsiella variicola, rpoB, thối đồng tiền

Keywords:

16S rRNA, identification, Klebsiella variicola, rpoB, sweet potato, tuber rot

ABSTRACT

Tuber rot (“thối đồng tiền” in Vietnamese) is currently present in sweet potato fields of Bình Tân, Vĩnh Long of Vietnam. The aim of this study is to identify the pathogen which will serve as a basis to find effective control methods for the disease. A total of 32 bacterial isolates were obtained from 18 diseased samples. These samples were collected from 3 major sweet potato cultivation communes of Bình Tân, Vĩnh Long, i.e. Thành Đông, Thành Trung and Tân Thành. Using the Koch’s postulates, five isolates including BT5, BT14, BT15, BT19 and BT30 showed typical symptoms of the disease as observed under field conditions. Indeed, the yellowish brown lesions were observed which were circular, hollow and necrotic. The pathogen was identified as Klebsiella variicola through its morphological and biochemical characteristics combined with sequencing of the 16S rRNA and rpoB genes. Analyses of the sequences of these genes helped distinguish the bacterium from other Klebsiella sp.

TÓM TẮT

Bệnh thối đồng tiền đang gây hại khoai lang tím Nhật tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định tên mầm bệnh để làm tiền đề nghiên cứu biện pháp phòng trị hiệu quả bệnh ngoài đồng. Tổng số 32 chủng vi khuẩn đã được phân lập từ 18 mẫu bệnh thu thập ở 3 xã Thành Đông, Thành Trung và Tân Thành (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). Sau khi thực hiện quy trình Koch, 5 chủng vi khuẩn BT5, BT14, BT15, BT19, BT30 gây vết bệnh thối đồng tiền giống triệu chứng quan sát ngoài đồng. Vết bệnh có hình tròn, lõm, bị hoại tử trên bề mặt củ và có màu vàng nâu. Mầm bệnh được xác định là vi khuẩn Klebsiella variicola thông qua đặc điểm hình thái, sinh hóa và kỹ thuật sinh học phân tử. Việc phân tích trình tự gen 16S rRNA (liên quan đến quá trình phát sinh loài) và gen rpoB (có trình tự chuyên biệt cho mỗi loài thuộc chi Klebsiella) giúp phân biệt được vi khuẩn K. variicola với các loài Klebsiella khác, cung cấp đủ cơ sở để xác định tên mầm bệnh.

Trích dẫn: Trần Thị Bích Thảo, Hồ Nhã Tuấn và Nguyễn Đắc Khoa, 2017. Xác định mầm bệnh gây thối đồng tiền trên khoai lang tím Nhật tại huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52b: 56-63.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...