Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 41-48
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/03/2017

Ngày nhận bài sửa: 17/05/2017

Ngày duyệt đăng: 31/10/2017

 

Title:

Identification of seed-borne pathogens on rice cv. Jasmine 85 in An Giang

Từ khóa:

Hạt giống, Jasmine 85, lúa, phương pháp giấy thấm, xác định mầm bệnh

Keywords:

Blotter method, Jasmine 85, pathogen identification, rice, seed-borne pathogens

ABSTRACT

This study aims at identifying pathogens contaminating seeds of rice cultivar Jasmine 85 in An Giang to study disease control methods. A total of 36 seed samples was collected from nine main rice cultivation areas of An Giang, i.e., Châu Đốc, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, Châu Thành, Châu Phú, Long Xuyên and Chợ Mới. Seven fungal pathogens were identified based on their morphological characterization using blotter method. They include Alternaria padwickii, Bipolaris oryzae, Sarocladium oryzae, Aspergillus sp., Fusarium moniliforme, Mucor sp. and Penicilium sp. Two bacterial pathogens Pseudomonas glumae and Xanthomonas oryzae pv. oryzae were furthermore identified from the samples. The bacterium Pseudomonas glumae was detected based on its colony mophorlogy on selective media whereas Koch’s postulates combined with PCR technique using specific primers were used to identify Xanthomonas oryzae pv. oryzae. These results serve as a basis for effective control of seed transmitted diseases in rice fields.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này xác định mầm bệnh nhiễm trên hạt lúa giống Jasmine 85 tại An Giang nhằm tạo tiền đề cho các nghiên cứu phòng trị bệnh trên hạt. Tổng số 36 mẫu hạt được thu thập từ 9 địa điểm trồng lúa trọng điểm của tỉnh An Giang gồm: Châu Đốc, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, Châu Thành, Châu Phú, Long Xuyên và Chợ Mới. Có 7 loài nấm bệnh được xác định là Alternaria padwickii, Bipolaris oryzae, Sarocladium oryzae, Aspergillus sp., Fusarium moniliforme, Mucor sp. và Penicilium sp. dựa trên đặc điểm hình thái bằng phương pháp giấy thấm. Ngoài ra, hai loài vi khuẩn cũng được nhận diện từ những mẫu hạt này. Vi khuẩn  Pseudomonas glumae được xác định dựa vào đặc điểm hình thái khuẩn lạc trên các môi trường chọn lọc chuyên biệt. Vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae được xác định dựa vào quy trình Koch kết hợp với kỹ thuật sinh học phân tử PCR với cặp mồi đặc hiệu.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Kiều Mỵ, Hồ Quang Triệu và Nguyễn Đắc Khoa, 2017. Xác định mầm bệnh trên hạt lúa giống Jasmine 85 tại An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52b: 41-48.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...