Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 8-15
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2017

Ngày nhận bài sửa: 08/06/2017

Ngày duyệt đăng: 31/10/2017

 

Title:

Selection of carrier materials for the antagonistic Bacillus aerophilus against rice bacterial leaf blight caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Từ khóa:

Bacillus aerophilus, chất mang, cháy bìa lá lúa, tồn trữ, vi khuẩn đối kháng

Keywords:

Antagonistic bacteria, Bacillus aerophilus, carrier, rice bacterial leaf blight, storage

ABSTRACT

This study is aimed at evaluating effects of carrier materials on survival and biological activities of Bacillus aerophilus against Xanthomonasoryzae pv. oryzae (Xoo) causing rice bacterial leaf blight. Five carrier materials, i.e., talc, rice bran, rice kernel powder, rice grain powder and rice husk powder were used to prepare different B. aerophilus formulations at an initial cell concentration of 2×108 CFU/mL. Talc, rice bran and rice husk formulations maintained the number of viable B. aerophilus cells higher than 106 CFU per gram formulation as well as its antagonistic effects against Xoo after six months of storage. Under greenhouse conditions where rice plants were inoculated at 45 days after sowing, seed soaked with these three formulations after six months of storage effectively reduced lesion lengths until 15 days after inoculation compared to the untreated control. Thus, talc, rice bran and rice husk powder show their potentials for production of bio-products to control bacterial leaf blight in rice fields.

TÓM TẮT

Đề tài này được thực hiện nhằm tìm ra chất mang để tồn trữ vi khuẩn Bacillus aerophilus, làm tiền đề cho các nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học ứng dụng trong phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) gây ra. Năm loại chất mang (bột talc, cám, gạo xay, lúa xay và trấu xay) được khảo sát khả năng tồn trữ dựa vào ba tiêu chí gồm mật số, khả năng đối kháng với Xoo và hiệu quả giảm bệnh của vi khuẩn đối kháng. Kết quả cho thấy sau sáu tháng tồn trữ, mật số vi khuẩn trong 3 loại chất mang, bột talc, cám và trấu xay đạt hơn 106 CFU/g chế phẩm; trong đó chất mang cám duy trì được mật số tốt nhất. Vi khuẩn B. aerophilus trong ba loại chất mang này duy trì tốt khả năng đối kháng với mầm bệnh Xoo và hiệu quả giảm bệnh đến 15 ngày sau chủng bệnh trong điều kiện nhà lưới. Vì vậy cám, bột talc, trấu xay là chất mang được tuyển chọn để tồn trữ vi khuẩn Bacillus aerophilus.

Trích dẫn: Đặng Hoài An, Nguyễn Thị Phi Oanh và Nguyễn Đắc Khoa, 2017. Tuyển chọn chất mang để tồn trữ vi khuẩn Bacillus aerophilus đối kháng với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52b: 8-15.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 19-27
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...