Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 19-27
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 22 May 2019
Revised 16 Aug 2019

Accepted 29 Nov 2019

 

Bacillus pumilus ST-115, B. safensis AG-131, B. stratosphericus AG-62 and B. subtilis TG-71 showed strong antagonistic effects against Xanthomonas oryzae pv. oryzae causing rice bacterial leaf blight. This research aims at evaluating the effects of carrier materials on cell densities, the antagonistic effects and disease-reducing effects of these four bacterial strains and selecting the suitable carrier material(s) for each of them. Five carrier materials, i.e., talc powder, rice bran, rice husk powder, rice grain powder and rice kernel powder, were used to store the Bacillus spp. in a six-month period at room temperature. Results show that after six-month storage, formulations of Bacillus spp. using talc powder, rice bran and rice husk powder could remain the cell densities at over 106 CFU/g formulation, the antagonistic effects on agar plates and the disease-reducing effects under greenhouse conditions. Rice bran was the suitable carrier material for B. safensis AG-131, rice husk powder for B. pumilus ST-115 and talc powder for both B. stratosphericus AG-62 and B. subtilis TG-71.

Keywords

Antagonistic bacteria, Bacillus, bacterial leaf blight, carrier material, formulation

Cited as: An, D.H., Thanh, L.N.X. and Khoa, N.D., 2019. Selection of carrier materials for formulation of the antagonistic Bacillus spp. against rice bacterial leaf blight. Can Tho University Journal of Science. 11(3): 19-27.

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 8-15
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...