Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 36-41
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 10 May 2019
Revised 04 Jul 2019

Accepted 29 Nov 2019

 

This study aims at identifying the pathogen causing sweet potato wilt in Bình Tân district, Vĩnh Long province of Vietnam using morphological characterization, Koch’s postulates and sequencing the ITS region amplified by primer set ITS1/ITS4. A total of seven fungal isolates were obtained from 14 infected stem samples collected from Bình Tân district. Based on morphological characterization, two isolates CD3 and CD5 were classified into the Fusarium genus, one of the major plant pathogen genera causing wilt diseases. CD5 exhibited typical wilt symptoms using Koch’s postulates and was identified as Fusarium solani based on its ITS sequence. This result serves as a basis for further studies on disease management.

Keywords

Fusarium solani, pathogen identification, sweet potato, wilt

Cited as: Sang, N.H.M., Tin, C.H.T. and Khoa, N.D., 2019. Pathogen identification of sweet potato wilt in Bình Tân, Vĩnh Long. Can Tho University Journal of Science. 11(3): 36-41.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...