Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 1-7
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/04/2017

Ngày nhận bài sửa: 05/06/2017

Ngày duyệt đăng: 31/10/2017

 

Title:

PEDV infection rates in sows and identify risk factors associated with PED in Tien Giang province

Từ khóa:

Bệnh tiêu chảy cấp ở heo (PED), heo nái, Tiền Giang, yếu tố nguy cơ

Keywords:

Porcine epidemic diarrhea (PED), Risk factors, sows, Tien Giang province

 

ABSTRACT

Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) is a Coronavirus that caused an enteric infectious disease with high death rate for piglets particularly newborn. A survey on PEDV infection in sows was carried out in Tien Giang province. Blood samples from unvaccinated PED sows were collected. Antibodies against PEDV was determined by ELISA test with Porcine epidemic diarrhea virus antibody test kit, SwinecheckR PED indirect - Biovet – Canada. Results showed that a PEDV prevalence of sows was 33.72%. The highest prevalence was found in Cho Gao district (59.22%), then in Cai Lay (27.66%), Cai Be (14.52%) and lowest rate was in Chau Thanh district (10.20%). The highest PED antibody positive rate was found in the herd of the size from over 50 sows (34.95%). These rates for the herd size of 20-50 sows and under 20 sows were 33.66%, and 31.58% respectively. The positive rate of the sows that have given 4-5 litters and over 5 litters were 56.67% and 38.59% respectively. While these rates for sows given 2 and 3 litters were 33.33% and 27.5% respectively. Analysing the risk factors to PED suspected epidemic showed that, the highest risk factor was not disinfectant housing or disinfecting fewer than one time per every 2 weeks. The others were without disinfectant pits in the house; near distance to the disease outbreaking farm.

TÓM TẮT

Virus gây bệnh tiêu chảy cấp trên heo (Porcine Epidemic Diarhea virus - PEDV) là một Coronavirus gây bệnh đường ruột nghiêm trọng, truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt gây chết trên heo con sơ sinh với mức độ cao. Các mẫu huyết thanh heo nái chưa tiêm phòng vaccine PED được phân tích bằng Bộ kit ELISA Porcine epidemic diarrhea virus antibody test kit, SwinecheckR PED indirect của hảng Biovet – Canada. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm PEDV trên đàn nái tại tỉnh Tiền Giang là 33,72%, trong đó cao nhất là huyện Chợ Gạo (59,22%), kế đến là các huyện Cai Lậy (27,66%), Cái Bè (14,52%) và thấp nhất là huyện Châu Thành (10,20%). Tỷ lệ nhiễm cao nhất ở qui mô đàn nái từ trên 50 nái (34,95%), qui mô 20 – 50 (33,66%) nái và thấp nhất là ở qui mô dưới 20 nái (31,58%). Tỷ lệ nhiễm ở những nái có số lứa đẻ trong khoảng 4 – 5 lứa (56,67%), nái trên 5 lứa (38,59%). Những nái hậu bị hoặc chỉ mới sinh sản 1 lứa (33,33%) và thấp nhất là nái đã sinh sản 2 – 3 lứa (27,50%). Phân tích các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh cho thấy, nguy cơ cao nhất là không sát trùng chuồng trại hoặc sát trùng chuồng trại ít hơn 1 lần/ 2 tuần. Các yếu tố nguy cơ tiếp theo là không có hố sát trùng trước trại, khoảng cách gần với các hộ chăn nuôi có dịch bệnh.

Trích dẫn: Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Ngọc Hải và Nguyễn Hoàng Việt, 2017. Khảo sát tỷ lệ nhiễm virus gây bệnh tiêu chảy cấp (Porcine epidemic diarhea virus - PEDV) trên heo nái và xác định các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh PED tại tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52b: 1-7.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...