Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 52-62
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/04/2017

Ngày nhận bài sửa: 12/06/2017

Ngày duyệt đăng: 28/06/2017

 

Title:

The performance of commercial banks in Thai Nguyen province

Từ khóa:

Hiệu quả hoạt động, hiệu quả kỹ thuật, phân tích bao dữ liệu, chỉ số Malmquist, ngân hàng thương mại

Keywords:

Performance, technical efficiency, Data Envelopment Analysis, Malmquist index, commercial bank

ABSTRACT

The study was based on the method of Data Envelopment Analysis (DEA) to estimate the performance of 21 commercial banks in Thai Nguyen province in the period of 2011-2015. The results revealed that commercial banks’ uses of inputs are relatively efficienctl with the average technical efficiency of 94%. Malmquist index (MI) was also used to analyze the change of commercial banks’ performance over time. The study showed that technological change is the main reason of MI changes. Tobit model was then applied to estimate the impact of different factors on the performance of commercial banks in Thai Nguyen province. It was found that the four factors affecting technical efficiency of commercial banks include: return on assets, nonperforming loan, total assets and the number of enterprises operating in the province.

TÓM TẮT

Bài viết ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis – DEA) để đánh giá hiệu quả hoạt động của 21 ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011-2015. Kết quả cho thấy các NHTM sử dụng tương đối hiệu quả các nguồn lực đầu vào với chỉ số hiệu quả kỹ thuật trung bình đạt 94%. Chỉ số Malmquist cũng được sử dụng để phân tích sự thay đổi năng suất của các NHTM theo thời gian. Nghiên cứu cho thấy, tiến bộ công nghệ là nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi Chỉ số Malmquist. Bài viết cũng sử dụng mô hình Tobit để ước lượng tác động của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động của các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài các nhân tố lợi nhuận/tổng tài sản, nợ xấu/tổng dư nợ tín dụng và tổng tài sản  ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các NHTM trên địa bàn tỉnh, thì việc tăng số lượng các doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của các NHTM.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thu Thương, 2017. Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50d: 52-62.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...