Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 90-97
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/05/2017

Ngày nhận bài sửa: 14/07/2017

Ngày duyệt đăng: 31/08/2017

 

Title:

Linguistic difficulties in translating informative advertisements faced by English Interpretation - Translation seniors at Can Tho University

Từ khóa:

Dịch quảng cáo, khó khăn về mặt ngôn ngữ,  quảng cáo loại cung cấp thông tin, sinh viên Phiên - Biên dịch tiếng Anh năm cuối

Keywords:

Advertising translation, English Interpretation - Translation seniors, informative advertisements, linguistic difficulties

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the students’ ability to translate informative advertisements by investigating their opinions about the linguistic difficulties in the translation practice and the linguistic difficulties they actually faced. The data were collected by using a 35-item questionnaire and a translation test on 41 English Interpretation – Translation seniors at Can Tho University. The findings showed that the students’ ability to translate informative advertisements was average, and lexical differences between Vietnamese and English posed great challenges to novices while grammatical ones were not a big issue. The results of this study would help translation students at Can Tho University be better aware of advertising translation and more well-equipped with professional knowledge and skills in order to attain more employment opportunities, especially those related to this field.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu này là mô tả năng lực biên dịch quảng cáo của sinh viên thông qua việc tìm hiểu ý kiến của họ về các khó khăn liên quan đến ngôn ngữ và khảo sát các khó khăn họ đã gặp phải trong quá trình thực hành biên dịch quảng cáo. Nghiên cứu này sử dụng một bảng hỏi gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm và một bài thực hành biên dịch quảng cáo trên 41 sinh viên Phiên – Biên dịch tiếng Anh (PBDTA) năm cuối của Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực biên dịch quảng cáo loại cung cấp thông tin của sinh viên ở mức trung bình và họ gặp nhiều khó khăn về từ vựng và ít khó khăn về ngữ pháp trong quá trình dịch. Các kết quả nghiên cứu giúp cho sinh viên chuyên ngành PBDTA nâng cao nhận thức về lĩnh vực dịch quảng cáo cũng như chuẩn bị tốt hơn về mặt kiến thức và kỹ năng chuyên môn nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường, nhất là về lĩnh vực dịch thuật này.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Phúc và Trương Thị Ngọc Điệp, 2017. Các khó khăn về ngôn ngữ trong quá trình biên dịch quảng cáo cung cấp thông tin của sinh viên năm cuối chuyên ngành Phiên - Biên dịch tiếng anh, Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51c: 90-97.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 23-29
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...