Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 116-121
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/03/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Effect of nitrogen on growth of Typha orientalis L. in constructed wetlands

Từ khóa:

Đất ngập nước kiến tạo, Bồn bồn, nước thải sinh hoạt, đạm, sinh khối

Keywords:

Constructed wetlands, Typha orientalis L., domestic wastewater, nitrogen, biomass

ABSTRACT

Constructed wetland is one of the technology, which is capable application to improve wastewater from urban, industry, agriculture and stormwater. The research has performed in the pilot horizontal subsurface flow constructed wetland with plants used as Bon Bon (Typha orientalis C. Presl.) to treat mixed domestic wastewater and stormwater. The system was divided into 3 sections with the density of 15 plants/m2. The system was operated continuously with the flow rate of 0.6 m3/day and estimated hydraulic retention time of 15 days. The results showed that total nitrogen (TN) concentration decreased along the system. T. orientalis developed very well in the system, especially in the first section (the first 3 m). In addition, removal efficiency of TN corresponding to adaptation period (70 days) and perform period (98 days) were 88.5% and 60.8%. The study results indicated that nitrogen concentration played an important role for plant growth and T. orientalis did play well the role in wastewater treatment via biological uptake.

TóM TĂ?T

Đất ngập nước kiến tạo được xem như một trong những công nghệ có khả năng ứng dụng cao nhằm cải thiện chất lượng nước ô nhiễm từ đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và nước mưa chảy tràn. Nghiên cứu được thực hiện trên mô hình đất ngập nước kiến tạo chảy ngầm theo phương ngang với cây trồng được sử dụng là Bồn bồn (Typha orientalis C. Presl.) xử lý nước thải sinh hoạt và nước mưa. Hệ thống được chia làm 3 phân đoạn với mật độ cây được trồng là 15 cây/m2. Lưu lượng nước được bơm ổn định 600 L/ngày với thời gian lưu tồn nước ước tính khoảng 15 ngày. Kết quả cho thấy nồng độ tổng Nitơ (TN) có xu hướng giảm dần dọc theo hệ thống. Bồn bồn phát triển rất tốt trên hệ thống, đặc biệt tại phân đoạn đầu tiên (3 m). Ngoài ra, hiệu suất xử lý TN tương ứng ở từng giai đoạn thích nghi (70 ngày) và giai đoạn hoạt động (98 ngày) của hệ thống là 88,5% và 60,8%. Kết quả nghiên cứu chứng minh nồng độ đạm đóng vai trò quan trọng cho sinh trưởng của thực vật và cây Bồn bồn góp phần xử lý chất ô nhiễm trong nước thải thông qua hấp thu sinh học.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...