Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 54-60
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/04/2017

Ngày nhận bài sửa: 16/06/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

Study on total flavonoid, total alkaloid content, and antimicrobial ability of Eleusine indica extract

Từ khóa:

Alkaloid tổng, cỏ Mần Trầu, flavonoid tổng, kháng khuẩn

Keywords:

Antimicrobial, Eleusine indica, total alkaloid, total flavonoid

ABSTRACT

Goose grass (Eleusine indica) contains plenty of phytochemical compounds with antimicrobial activities. The aim of this study was to investigate the effects of ethanol extraction method comparing to the ultrasound-assisted extraction method on the antimicrobial activities. The yield of ultrasound-assisted extraction method was lower than that of ethanol extraction method. However, the treatment using ultrasound-assited has higher total flavonoid (25%) and total alkaloid (28%) content. The antimicrobial activity of all treatments was recorded, in which the antimicrobial activity against Escherichia coli was higher than Bacillus subtilis. Minimum inhibitory concentrations (MIC) of the S70 extract for two bacteria were 12.5 and 50 mg/mL, respectively.

TÓM TẮT

Cỏ Mần Trầu (Eleusine indica) chứa nhiều hợp chất tự nhiên với hoạt tính kháng khuẩn. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích khảo sát sự ảnh hưởng của phương pháp ly trích thông thường so với phương pháp ly trích có kết hợp sóng siêu âm lên hoạt tính các hợp chất kháng khuẩn. Phương pháp ly trích kết hợp sóng siêu âm có hiệu quả thấp hơn phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, ly trích có kết hợp sóng siêu âm mang lại hàm lượng flavonoid tổng và alkaloid tổng cao hơn khoảng 25% và 28%. Khả năng kháng khuẩn ở tất cả nghiệm thức là khá tốt, khả năng kháng đối với Escherichia coli cao hơn so với Bacillus subtilis. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của cao chiết S70 tương ứng hai dòng vi khuẩn trên là 12,5 mg/mL và 50 mg/mL.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Nhật Phương, Phạm Tấn Phương, Nguyễn Hoàng Trí Tài, Trần Hồng Đức và Nguyễn Đức Độ, 2017. Khảo sát hàm lượng flavonoid, alkaloid và khả năng kháng khuẩn của cao chiết cỏ Mần Trầu (Eleusine indica). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 54-60.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...