Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 123-133
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/05/2017

Ngày nhận bài sửa: 25/05/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

Effect of salinity on germination, growth and yield of two groundnut varieties (L14 and L27)

Từ khóa:

Hai giống lạc L14 và L27, lạc (Arachis hypogaea L.), mặn, nảy mầm, năng suất, sinh trưởng, sinh lý

Keywords:

Germination, groundnut (Arachis hypogaea L.), growth, physiology, salinity, two L14 and L27 groundnut varieties, yield

ABSTRACT

Experiments were conducted to evaluate effects of salinity on germination, growth, physiology and yield of two groundnut varieties of L14 and L27. Results showed that the increase of salinity concentrations decreased significantly germination, root length and shoot length of seedlings, fresh weight of root and shoot. Increasing salinity significantly decreased the growth parameters such as plant height, leaf area, dry weight, and number of nodules. In addition, salinity also reduced SPAD values, chlorophyll fluorescence efficiency, yield components and yield. Furthermore, increasing salinity significantly increased the water saturation deficit, relative ion leakage of two groundnut varieties.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của mặn đến khả năng nảy mầm, sinh trưởng, sinh lý và năng suất của 2 giống lạc L14 và L27. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi tăng độ mặn đã làm giảm tỷ lệ nảy mầm, chiều dài mầm, rễ mầm, khối lượng tươi của cây mầm và rễ mầm. Bên cạnh đó, khi tăng độ mặn đã làm giảm chiều cao thân chính, diện tích lá, khả năng tích lũy chất khô, khả năng hình thành nốt sần. Ngoài ra, gây mặn còn làm giảm chỉ số SPAD, hiệu suất huỳnh quang diệp lục, năng suất và yếu tố cấu thành năng suất. Đặc biệt, độ thiếu hụt bão hòa nước, độ rò rỉ ion có xu hướng tăng cao khi tăng độ mặn trên cả 2 giống lạc tham gia thí nghiệm.

Trích dẫn: Vũ Ngọc Thắng, Nguyễn Ngọc Lãm, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Quất và Lê Thị Tuyết Châm, 2017. Ảnh hưởng của mặn đến khả năng nảy mầm, sinh trưởng và năng suất của hai giống lạc L14 và L27. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 123-133.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...