Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 112-122
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/04/2017

Ngày nhận bài sửa: 03/07/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

Diversification of land use on the dike of shrimp-rice rotation system in brackish water area: Case study of Soc Trang province

Từ khóa:

Cây cao lương, cây hoa màu, cỏ voi, sử dụng đất đa dạng

Keywords:

Diversified land use, elephant grass, sorghum, upland crop

ABSTRACT

The study on diversified land use in the dike of shrimp-rice rotation system in brackish water area is aimed at helping farmers to diversify the household income, reduce to risks for agriculture production and adapt to unstable weather changing. The research was conducted with sorghum planting (Sorghum bicolor) and elephant grass (Pennisetum purpureum) in combination with cattle-breeding on farm level. Following the farm activities, the study was recorded in the diary of 14 farmers who participated in this study, and interviewed 61 farmers who were practicing upland crops and combination with cattle-breeding by questionnaires. The results showed that sorghum adapts well to the ecological condition of this area and gives high yield. High yield of elephant grass should be a stable green fodder source for cattle-breeding. Growing upland crops had higher economic efficiency that should improve household income and contribute to land use efficiency, instead of non-farming as before farmers. Growing in group of crop species, which includes melon, bitter gourd and pepper combination with sorghum, are highly profitable compared to other crops. Diversification of land use will help farmers develop agriculture production, stabilize livelihood options and adapt well with climate changes in brackish water area.

TÓM TẮT

Nghiên cứu đa dạng sử dụng tài nguyên đất bờ bao hệ thống luân canh tôm-lúa tại vùng nước lợ nhằm giúp nông dân đa dạng các nguồn thu nhập, hạn chế rủi ro cho sản xuất nông nghiệp và thích ứng với sự thay đổi bất thường của thời tiết. Nghiên cứu đã bố trí thí nghiệm trồng cây cao lương (sorghum bicolor) và trồng cỏ voi (Pennisetum purpureum) kết hợp chăn nuôi bò trong nông hộ. Đồng thời, nghiên cứu cũng ghi chép sổ nhật ký 14 nông hộ tham gia nghiên cứu và phỏng vấn trực tiếp 61 nông dân trồng hoa màu, trồng cỏ kết hợp chăn nuôi bò bằng bảng câu hỏi được soạn sẵn. Kết quả cây cao lương thích nghi tốt và cho năng suất cao ở vùng này. Năng suất cỏ voi cao là nguồn cung cấp thức ăn ổn định cho chăn nuôi bò. Hoạt động trồng hoa màu đều mang lại hiệu quả nên nâng cao sự đa dạng thu nhập hộ và tăng khả năng sử dụng đất, thay vì không canh tác như trước đây của nông dân. Nhóm cây trồng họ bầu bí, dưa, khổ qua và ớt trồng đơn hay trồng kết hợp với cây cao lương đều cho lợi nhuận cao so với các loại cây khác. Đa dạng sử dụng đất sẽ giúp nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định sinh kế và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu tại vùng nước lợ.

Trích dẫn: Võ Văn Hà và Vũ Anh Pháp, 2017. Sự đa dạng sử dụng đất trên bờ bao hệ thống luân canh tôm-lúa vùng nước lợ: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 112-122.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 137-146
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 70-79
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...