Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 24-33
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/10/2018

Ngày nhận bài sửa: 07/12/2018

Ngày duyệt đăng: 28/06/2019

 

Title:

Selection of aromatic lines tolerant to alkaline soil at Moc Hoa and Kien Tuong in Long An province

Từ khóa:

Lúa chịu phèn, lúa thơm, lúa quang kỳ

Keywords:

Acid-tolerant rice,aromatic rice,non-photoperiod mutant rice

ABSTRACT

In order to effectively exploit Plain of Reeds area with about 500,000 ha to produce high quality rice, this study was conducted to select themost adaptable aroma rice line. By using 7 non – photoperiod mutant rice lines Nang Thom Cho Dao as the experimental material in 2 seasons: Winter- Spring 2016 - 2017; Summer-Autumn 2017 with alkaline soil in Tan Thanh commune, Moc Hoa distrist and Kien Tuong town, Long An province. The results showed that LA15 and LA16 lines showed the tolerance to alkaline soil when cultivating in the field (level 1inWinter-Spring and level 3 inSummer-Autumn crop), aromatic and soft rice, amylose content (LA15 13, 26%, LA16 13,07%); protein content (LA15 6,62%, LA16 6,35%); Actual yield> 6 tons/ha. The PCR results with specific primers suggested that LA15 and LA16 lines have homozygous aromatic genes.

TÓM TẮT

Nhằm khai thác hiệu quả vùng đất phèn Đồng Tháp Mười với diện tích gần 500,000 ha để có thể sản xuất lúa chất lượng cao, nghiên cứu này được thực hiện để chọn ra dòng lúa thơm thích nghi nhất. Sử dụng 7 dòng lúa Nàng Thơm Chợ Đào đột biến đã phá quang kỳlàm vật liệu khảo nghiệm 2 vụ Đông Xuân 2016 – 2017; vụ Hè Thu 2017 với điều kiện đất phèn ở xã Tân Thành, Mộc Hóa và Thị Xã Kiến Tường, Long An. Kết quả cho thấy, dòng lúa LA15 và LA16 thể hiện tính chống chịu phèn khi canh tác ngoài đồng (cấp 1 vụ Đông Xuân và 3 ở vụ Hè Thu), gạo thơm, mềm cơm, hàm lượng amylose thấp (LA15 13,26%; LA16 13,07%); hàm lượng protein (LA15 6,62%; LA16 6,35%); năng suất thực tế >6 tấn/ha. Kết quả PCR với các mồi chuyên biệt cho thấy LA15 và LA16 có gen thơm đồng hợp lặn fgr.

Trích dẫn: Nguyễn Phúc Hảo và Võ Công Thành, 2019. Tuyển chọn các dòng lúa thơm chống chịu phèn tại Mộc Hóa và Kiến Tường, tỉnh Long An. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 24-33.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 89-96
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...