Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 125-132
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/06/2017
Ngày nhận bài sửa: 01/08/2017

Ngày duyệt đăng: 29/11/2017

 

Title:

One-loop contributions of heavy charged fermions to decay of Seesaw III-Model-like Higgs

Từ khóa:

Cường độ rã, hạt Higgs, mô hình Seesaw III, quá trình rã h → γγ và h → Zγ

Keywords:

Intensity decay, Higgs, h → γγ decay and h → Zγ decay, Seesaw III mode

ABSTRACT

The one-loop contributions of new particles in the standard expansion model (Seesaw III) to some decay channels of the neutral Higgs are a matter of concern. The article is to explore the detailed study of the decay process of the Higgs in the Seesaw model with the new heavy fermions. The one-loop contributions of new particles to some decay processes of the neutral Higgs are studied in the seesaw model with the new triplets of fermions (Seesaw-III). The expression for intensity of branching decay for two specific decompositions such as h → γγ and h → Zγ is constructed. Numerical results and comparison with expertmental data are presented in detail. Since then it has been shown that the contributions of heavy charged fermions in the model are very small and always within the allowable limits of the experiment. Therfore the model is not excluded by the decay channels studied in this work.

TÓM TẮT

Các đóng góp bậc một vòng của các hạt mới trong mô hình chuẩn mở rộng (Seesaw III) vào một số quá trình rã của hạt Higgs trung hòa (h) là một vấn đề mang tính thời sự. Bài báo đặt vấn đề nghiên cứu chi tiết quá trình rã của hạt Higgs trong mô hình Seesaw với các tam tuyến fermion mới. Biểu thức tính cường độ rã nhánh cho hai quá trình rã cụ thể là h → γγ và h → Zγ sẽ được xây dựng bằng những tính toán chi tiết. Mặt khác, kết quả khảo sát số và so sánh với dữ liệu thực nghiệm hiện tại cũng sẽ được sử dụng. Từ đó, chỉ ra được rằng các đóng góp của fermion mang điện nặng trong mô hình là rất nhỏ và luôn nằm trong giới hạn cho phép của thực nghiệm. Vì vậy, mô hình xét ở đây vẫn không bị loại trừ.

Trích dẫn: Trịnh Thị Hồng, Lâm Thị Thanh Phương và Nguyễn Thị Lan Anh, 2017. Đóng góp bậc một vòng của hạt fermion nặng vào quá trình rã Higgs trong mô hình Seesaw III. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53a: 125-132.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...