Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 97-104
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/06/2017

Ngày nhận bài sửa: 06/09/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

Role of cuticle hydrocarbon

in the sex pheromone of the sweet potato vein borer, Omphisa anastomosalis Gueneé (Lepidoptera: Crambidae)

Từ khóa:

Hydrocarbon biểu bì, Omphisa anastomasalis, pheromone giới tính, sâu đục dây khoai lang

Keywords:

Cuticle hydrocarbon, Omphisa anastomasalis, sex pheromone, Z3,Z6,Z9-23:H

ABSTRACT

Omphisa anastomasalis is one of the most serious insect pests of sweet potato in Southeast Asia. In order to apply sex pheromone as a tool for monitoring the population dynamics, from which supplies information for establishment of an effective management program, the role of cuticle hydrocarbon in the sex pheromone attraction of O. anastomasalis was investigated by using GC-EAD and GC-MS analyses and followed by the field evaluation. Analysis of the pheromone gland extract identified three components including E10-16:Ald, E14-16:Ald and E10,E14-16:Ald. Meanwhile, analysis of the body extract resulted in four components with Z3,Z6,Z9-23:H compound as the new identified component. Further, analysis of the wing extract found only the Z3,Z6,Z9-23:H component. These indicated that Z3,Z6,Z9-23:H was a cuticle hydrocarbon secreted from the surface body of the female moth. In field evaluation, lure prepared from E10-16:Ald, E14-16:Ald and E10,E14-16:Ald compounds did not attract O. anastomasalis males. However, addition of Z3,Z6,Z9-23:H at ratios from 18.2% - 47.6% into the lure made increasing significantly the numbers of captured males, even higher than that of trap baited with a virgin female.

TÓM TẮT

Omphisa anastomasalis là đối tượng gây hại quan trọng trên khoai lang ở khu vực Đông Nam Á. Nhằm ứng dụng pheromone giới tính như là công cụ khảo sát diễn biến mật số quần thể, từ đó hỗ trợ thông tin cho việc xây dựng các chương trình quản lý hiệu quả, vai trò của hydrocarbon biểu bì trong sự hấp dẫn của pheromone giới tính đối với O. anastomasalis được khảo sát bằng các phân tích GC-EAD và GC-MS và đánh giá hiệu quả hấp dẫn ngoài đồng. Kết quả phân tích mẫu ly trích từ tuyến pheromone ghi nhận được ba thành phần gồm các hợp chất E10-16:Ald, E14-16:Ald và E10,E14-16:Ald. Trong khi đó, kết quả phân tích mẫu ly trích từ thân đã ghi nhận được bốn thành phần với hợp chất Z3,Z6,Z9-23:H là thành phần thứ tư. Xa hơn, phân tích mẫu ly trích từ cánh chỉ ghi nhận được thành phần Z3,Z6,Z9-23:H. Điều này chứng tỏ thành phần Z3,Z6,Z9-23:H là một hydrocarbon biểu bì và được tiết ra từ bề mặt cơ thể của ngài cái. Trong đánh giá ngoài đồng, mồi pheromone được điều chế từ 3 thành phần ghi nhận trong tuyến pheromone không cho hiệu quả hấp dẫn đối với ngài O. anasotosalis đực. Khi được thêm vào mồi Z3,Z6,Z9-23:H đã làm gia tăng có ý nghĩa số lượng ngài O. anasotosalis đực vào bẫy, ngay cả cao hơn so với bẫy được đặt mồi là ngài cái chưa giao phối.

Trích dẫn: Trần Văn Hiếu và Lê Văn Vàng, 2017. Vai trò của hydrocarbon biểu bì trong pheromone giới tính của sâu đục dây khoai lang Omphisa anastomosalis Gueneé (Lepidoptera: Crambidae). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 97-104.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...