Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 29-37
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/06/2017
Ngày nhận bài sửa: 08/08/2017

Ngày duyệt đăng: 29/11/2017

 

Title:

Design identifier and intelligent controller of the temperature oven system

Từ khóa:

Bồn khuấy, điều khiển nhiệt độ, điều khiển PID, điều khiển RBF, huấn luyện trực tuyến

Keywords:

Stirring tank, temperature control, PID control, RBF control, online tranning

ABSTRACT

This paper studies about the structure of RBF neural network, applied to identify and control objects. Selected object is a stirring tank system model, being a non-linearity model in some point of time. The stirring tank system required to reach to the desired temperature in a certain range of time, and to avoid overshooting and steady-state error. To achieve this requirement, an intelligent controller with one neuron PID controlled algorithm has been applied; an object identifier using RBF neural networks, with online training algorithms has also been developed. MATLAB simulation results show that the control system works stably and sustainably under the impact of interference.

TÓM TẮT

Bài báo nhằm nghiên cứu cấu trúc của mạng nơ-ron RBF, áp dụng để nhận dạng và điều khiển đối tượng. Đối tượng được chọn là mô hình hệ bồn khuấy, có tính phi tuyến ở một số thời điểm. Hệ thống bồn khuấy yêu cầu phải đạt nhiệt độ mong muốn trong một thời khoảng nhất định, tránh vọt lố và sai số xác lập. Để đáp ứng yêu cầu này, một bộ điều khiển thông minh với thuật toán điều khiển PID một nơ-ron đã được áp dụng; một bộ nhận dạng đối tượng dùng mạng nơ-ron RBF, với giải thuật huấn luyện trực tuyến cũng được xây dựng. Kết quả mô phỏng trên MATLABÒ cho thấy hệ điều khiển hoạt động ổn định và bền vững dưới tác động của nhiễu.

Trích dẫn: Nguyễn Trường Sanh và Nguyễn Chí Ngôn, 2017. Thiết kế bộ nhận dạng và điều khiển thông minh lò nhiệt. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53a: 29-37.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...