Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 218-228
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 12/06/2017

Ngày nhận bài sửa: 27/09/2017

Ngày duyệt đăng: 28/02/2018

 

Title:

Factors influencing households' livelihood satisfaction after land acquisition in Vinh Long province

Từ khóa:

Hài lòng, khu công nghiệp, sinh kế, thu hồi đất

Keywords:

Industrial zones, land acquisition, livelihood, satisfaction

ABSTRACT

This study is aimed to determine factors affecting households' livelihood satisfaction after land acquisition for industrial zone construction in Vinh Long province. The study was conducted with a sample of 180 observations. The participants were households with land acquisition receiving compensation for 2 - 3 years or over. The study results showed that factors influencing households' livelihood satisfaction after land acquisition include five major factors, i.e. living environment, employment and income, local government, land acquisition and public services, together with two minor ones, i.e. householder's age and education. Of which, three factors including employment and income, public services and land acquisition have strong impacts on the level of households' livelihood satisfaction. From the results, five solutions were proposed to improve income and stabilize residents' livelihood after land acquisition for industrial zone construction in Vinh Long province.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về sinh kế hộ dân sau thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu được thực hiện với mẫu quan sát là 180 hộ dân bị thu hồi đất và nhận bồi hoàn từ 2 – 3 năm trở lên. Kết quả nghiên cứu có năm nhân tố chính ảnh hưởng bao gồm: Môi trường sống, việc làm và thu nhập, chính quyền địa phương, việc thu hồi đất, dịch vụ công cộng và hai nhân tố phụ là tuổi và trình độ học vấn của chủ hộ tác động đến mức độ hài lòng về sinh kế hộ dân sau khi thu hồi đất. Trong đó, có 3 nhân tố: việc làm và thu nhập, dịch vụ công cộng và thu hồi đất tác động mạnh đến mức độ hài lòng về sinh kế hộ dân. Từ những kết quả nghiên cứu trên, năm giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao thu nhập, ổn định sinh kế cho người dân sau thu hồi đất xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trích dẫn: Nguyễn Minh Thuận, Dương Ngọc Thành và Trần Thị Mỹ Tuyên, 2018. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về sinh kế của hộ dân sau thu hồi đất tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1D): 218-228.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 80-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...