Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 80-90
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/07/2017

Ngày nhận bài sửa: 01/11/2017

Ngày duyệt đăng: 19/06/2018

 

Title:

Factors affecting to a change in the income of households after land acquisition for the construction Industrial zone in Vinh Long province

Từ khóa:

Khu công nghiệp, sinh kế, thu hồi đất, thu nhập, yếu tố ảnh hưởng

Keywords:

Factors affecting, income, industrial zones, land acquisition, livelihoods

ABSTRACT

This study was conducted to assess the impact of industrial zones on the income of households whose land is acquired. Data from the study were collected from 126 households that land acquired for the construction of Hoa Phu and Binh Minh Industrial zone in Vinh Long province. Descriptive statistics, regression analysis was used in the study. Results of the study showed that significant changes in sources of livelihoods of communities after the land acquisition. Factors affecting the change in income of households whose land is acquired are age of households head, the education level of the households head, participation working in industrial zones, income from non-farm activities, rate of land acquisition, current land area. Several recommendations were proposed to stabilize the livelihood and increase incomes for residential communities whose land is acquired.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của khu công nghiệp (KCN) đến thay đổi thu nhập của hộ dân bị thu hồi đất. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 126 hộ gia đình bị thu hồi đất phục vụ xây dựng KCN Hoà Phú và Bình Minh tỉnh Vĩnh Long. Các phương pháp thống kê mô tả, phân tích hồi qui đa biến được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự thay đổi đáng kể về các nguồn lực sinh kế của cộng đồng sau khi bị thu hồi đất. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi thu nhập của hộ dân bị thu hồi đất là tuổi chủ hộ, trình độ học vấn của chủ hộ, số lao động đang làm việc trong khu công nghiệp, thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp, tỷ lệ bị thu hồi đất, diện tích đất hiện tại. Nghiên cứu còn đề xuất một số khuyến nghị nhằm ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư bị thu hồi đất.

Trích dẫn: Nguyễn Minh Thuận, Dương Ngọc Thành và Nguyễn Thành Nghiệp, 2018. Yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ dân sau thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4B): 80-90.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 218-228
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...