Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 400-406
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference, October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
Liên kết:

This study is to measure the effects of increasing oil blendof fish and soybean oils in goat diet on intake, digestibility, ruminal fermentation and enteric methane emission.Five female goatswere assigned according to a Cross-over Design. The goats were given either basal diet (Ctrl) or basal diet supplemented (DM basis) with 10, 20, 30 and 40 g/kg fish oil and soybean oil blends, namely 1%FSO, 2%FSO, 3%FSO and 4%FSO. Feeding oil blend resulted in linear decrease infeed and nutrient intake (Pdeclined VFA concentration by 32.03% in relative to those fed with 1% FSO (Pcomparison with 1%FSO, inclusion of 4%FSO in goat diet tended to cause a reduction of 13.66% NDF digestibility (P=0.052). Dietary increase of oil blends resulted in a linear decrease of enteric methane emission expressed as g/d, Mj/day (PDMI (Pdecrease of nutrient intake, ruminal VFA concentration, NDF digestibility and methane emission. Oil blend could be added up to 3% in goat diet without affecting rumen function and digestive system.

Các bài báo khác
(2020) Trang: 219-227
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020
(2019) Trang: 38-42
Tạp chí: The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019
(2018) Trang: 449-456
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
(2017) Trang: 500-506
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y Toàn quốc
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...