Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 59-64
Tác giả: Đinh Xuân Hùng
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 02 Aug 2017
Revised 26 Nov 2017

Accepted 20 Jul 2018

 

The data of the project: “Research on fluctuations and distributions of fishing effort in the South-East offshore waters of Vietnam” was used to analyze fishing effort and stock biomass status of trawler activities in the South-East offshore waters. The results showed that fishing effort and stock biomass of trawlers group over 250 hp power were overfished maximum sustainable level. The trawlers from 90 to 249 hp showed two diffirent periods: The stage before 2010, stock biomass was overfished but fishing effort was not overfished. Otherwise, the stage after 2010, both fishing effort and stock biomass were overfished maximum sustainable level and trended to increase rapidly. For trawlers group under 90 hp, fishing effort had not been overfished but stock biomass crossed the threshold. In general, fishing status of all of trawls trend to deeply overfish both sides of fishing effort and stock biomass, the reducing number of trawler is recommended to remain sustainable stock biomass in the South-East offshore waters. Kobe Plot chart was used to assess fishing effort and stock biomass actuality in the survey years compared to maximum sustainable threshold and its fluctuation trend. There are important results for reference point to support managers issue decisions for fishing effort controlling to maintain and develop marine fish resource in the South - East offshore waters.

Keywords

Fishing effort, Kobe Plot, South – East Offshore Waters, stock biomass, trawler

Cited as: Hung, D.X., 2018. The fishing effort and stock biomass of trawl fishery in the South - East offshore waters of Vietnam. Can Tho University Journal of Science. 54(5): 59-64.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...