Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 133-143
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/07/2017

Ngày nhận bài sửa: 27/09/2017

Ngày duyệt đăng: 28/02/2018

 

Title:

The impact of electronic word-of-mouth (eWOM) in social media on purchase intention: a case study of customers perception in Can Tho City

Từ khóa:

eWOM-truyền miệng trực tuyến, lý thuyết hành động hợp lý, mạng xã hội, mô hình lựa chọn thông tin (IAM), ý định mua hàng

Keywords:

eWOM-electronic Word-of-Mouth, Information Adoption Model (IAM), Purchase intention, Social network, Theory of Reasoned Action (TRA)

ABSTRACT

The main purpose of this article is to investigate the impact of electronic word-of-mouth (eWOM) on consumer’s purchase intention with the mediator role of information usefulness and information adoption from the both perspective of customers and messages. For this purpose, a conceptual model was developed based on the integration of Information Adoption Model (IAM) and Theory of Reasoned Action

(TRA). The study had collected time-lagged data by conducting two cross sectional surveys in Can Tho City. SEM analysis with 355 respondents confirms that Attitude toward information, Need of information, Information Credibility, Information Usefulness, and Information adoption are key elements that impact consumer’s purchase intention in context of social network environment. Finally, academic, practical implication and suggestions for future research are also dicussed.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của những thảo luận trực tuyến có ảnh hưởng như thế nào đến ý định mua hàng của người tiêu dùng. Để đạt được kết quả này, một mô hình nghiên cứu được phát triển dựa trên sự kết hợp giữa mô hình chấp nhận thông tin (IAM) và lý thuyết hành động hợp lý (TRA). Kết quả phân tích bằng phương pháp SEM với 355 quan sát đã chỉ ra thái độ đối với thông tin, nhu cầu thông tin, độ tin cậy của thông tin, tính hữu ích của thông tin và sự chấp nhận thông tin là những yếu tố chính của eWOM tác động đến ý định mua hàng của người tiêu dùng. Nghiên cứu cũng đề xuất một số ứng dụng trong thực tiễn và những hướng nghiên cứu trong tương lai.

Trích dẫn: Lê Minh Chí và Lê Tấn Nghiêm, 2018. Tác động của truyền miệng trực tuyến đến ý định mua hàng của người dùng mạng xã hội. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1D): 133-143.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...