Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 265-271
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/07/2017

Ngày nhận bài sửa: 09/10/2017

Ngày duyệt đăng: 28/02/2018

 

Title:

Theoretical issues regarding the subject of assets valuation contributed capital to business under the provisions of business law in 20

Từ khóa:

Chủ thể định giá, doanh nghiệp, định giá, tài sản góp vốn

Keywords:

The subject of valuation, business, value, contributed ass

ABSTRACT

The article refers to the legal provisions, specifically the provisions of Business Law in 2014 on the subject of assets valuation contributed capital to business for various types of businesses: limited liability company, partnership, joint-stock company. The article does not mention to the businesses with foreign elements and State businesses. From the analysis of legal provisions, the article has pointed out the limitations of the law on the subject of assets valuation contributed capital to business, and proposed some ways to improve the law on this issue. The article only stops at the analysis of the words in the provisions of the law, so the article only proposed the direction to improve the words of the provisions of the law on the subject of assets valuation contributed capital to business in Business Law in 2014. This article will contribute a small part to the completion of Business Law in 2014 on the subject of assets valuation contributed capital to business - activities that greatly affect the capital size of business and the State management for business.

TÓM TẮT

Bài viết đề cập đến các quy định pháp luật, cụ thể là quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp đối với các loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần. Bài viết không đề cập đến các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước. Từ việc phân tích các quy định pháp luật, bài viết chỉ ra các hạn chế của pháp luật về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp, đồng thời đề xuất một số phương hướng nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Bài viết chỉ dừng lại ở việc phân tích câu chữ trong các qui định của pháp luật, do đó, bài viết chỉ đề xuất phương hướng nhằm hoàn thiện về mặt câu chữ các quy định cảu pháp luật về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. Bài viết này sẽ góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp – hoạt động có ảnh hưởng rất lớn đến quy mô vốn của doanh nghiệp và công tác quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp.

Trích dẫn: Ngô Thị Phương Thảo và Đỗ Thị Mai Thư, 2018. Những vấn đề lý luận về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1D): 265-271.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...