Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 125-132
Tác giả: Bùi Thị Lệ
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/07/2017

Ngày nhận bài sửa: 16/12/2017

Ngày duyệt đăng: 28/02/2018

 

Title:

Liquidity risk and asset pricing: Evidence from the stock market in Ho Chi Minh City

Từ khóa:

Phần bù rủi ro, rủi ro thanh khoản, thị trường lên, thị trường xuống

Keywords:

Down market, liquidity risk, the risk premium, up market

ABSTRACT

The objective of the study is to test the existence of liquidity risk premium in the new context of Vietnam's stock market. The data was collected from the stock market in Ho Chi Minh City (HOSE) from 01/01/2012 to 10/10/2016. Based on the measurement of Amihud illiquidity, the study classified stocks into 9 portfolios which have equal stock number. The pricing model was tested on both the unconditional market and up- and down-markets. The research results are basically consistent with empirical studies in the stock market of other countries. Research results help managers and investors have more up-to-date insights into Vietnam's stock market to improve management and investment efficiency.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm kiểm định sự tồn tại phần bù rủi ro thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu được thu thập trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 01/01/2012 đến ngày 10/10/2016. Nghiên cứu sử dụng cách phân chia các cổ phiếu thành 9 danh mục với số lượng đều nhau dựa trên thước đo thanh khoản kém của Amihud. Mô hình định giá được kiểm định cả trên thị trường không điều kiện và trong điều kiện thị trường lên, thị trường xuống. Kết quả nghiên cứu về cơ bản phù hợp với nhiều nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán các nước khác. Kết quả nghiên cứu giúp các nhà quản lý và các nhà đầu tư có hiểu biết cập nhật hơn với thị trường chứng khoán Việt Nam để nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tư.

Trích dẫn: Bùi Thị Lệ, 2018. Rủi ro thanh khoản và định giá tài sản: Bằng chứng từ thị trường chứng khoán Thành phố hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1D): 125-132.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...