Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 105-111
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 31/07/2017

Ngày nhận bài sửa: 31/08/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

Distributions and Infections of Vesicular Arbuscular Mycorrhiza (VAM) Fungi on Maize Roots and Maize Soil Rhizophere in Some Provinces of the Mekong Delta of Viet Nam

Từ khóa:

Nấm rễ nội sinh, phân bố, rễ bắp, VAM, xâm nhiễm

Keywords:

Distribution, infection, maize root, vesicular arbuscular mycorrhiza

ABSTRACT

Root and soil samples were collected in five provinces of Can Tho, Soc Trang, Dong Thap, Vinh Long and Hau Giang on silty soil with pH range from 3.64 to 5.80, maize fields about 40 days old. The root and soil samples existed the symbiosis of arbuscular mycorrhiza fungi (VAM). It was expressed the infection roots and number of spores in soil, there were three types of structures: mycelia, vesicules and arbuscules. Infection ratio of VAM into maize roots correlated with soil pH (3.6 - 5.8) in maize field positively. Criteria for classification and identification were determined to genus based on morphological characteristics of shape of spores, color, subtending hypha and spore walls. Three mycorrhiza genera were found in the maize rhizosphere, namely Glomus, Acaulospora and Entrophospora. Glomus and Acaulospora genera were displayed in all soil samples collected in the five provinces while Entrophospora genus was only found in soil samples in Can Tho and Soc Trang provinces.

TÓM TẮT

Kết quả khảo sát các mẫu đất và rễ bắp thu thập tại năm tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Hậu Giang có pH từ 3,64 - 5,80, đất thịt pha sét, trên các ruộng bắp khoảng 40 ngày tuổi cho thấy tất cả các mẫu đất và rễ đều có sự hiện diện nấm rễ (vesicular arbuscular mycorrhiza - VAM) cộng sinh, thể hiện qua sự xâm nhiễm của nấm bên trong rễ và số lượng bào tử trong đất, có ba dạng cấu trúc xâm nhiễm: dạng sợi nấm, túi (vesicular) và bụi (arbuscular). Tỷ lệ xâm nhiễm của nấm trong rễ bắp tương quan thuận với giá trị pH đất (từ 3,6 - 5,8) tại vùng trồng bắp. Tiêu chuẩn phân loại và định danh dựa trên đặc điểm hình thái về màu sắc, hình dạng, số lớp của vách bào tử, hình dạng cuống bào tử và tên chi của bào tử. Kết quả cho thấy các dạng bào tử của nấm rễ thuộc ba chi: Glomus, Acaulospora và Entrophospora. Các bào tử thuộc chi Glomus và Acaulospora hiện diện ở tất cả các mẫu đất trồng bắp thu thập từ năm tỉnh trên, chi Entrophospora chỉ hiện diện trong mẫu đất thuộc hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng.

Trích dẫn: Võ Thị Tú Trinh và Dương Minh, 2017. Sự phân bố và xâm nhiễm của nấm rễ nội sinh (Vesicular arbuscular mycorrhiza - VAM) trong mẫu rễ và đất trồng bắp tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 105-111.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...