Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 32-40
Tải về

ABSTRACT

Termination of employment is an inevitable part of personnel activity within any organization.  Because of its economic and social implications the termination of employment is one of the most sensitive issues in labour law today.  Protection against dismissal is seen by most workers as crucial, since its absence can lead to bad economic consequences in most countries. 

Job loses between 1990 and 2004 and the upward trends in unemployment rates have reached alarming proportions in numerous countries.  At present,Vietnamis one of the countries where the percentage of unjustified dismissal is very high. 

Studying termination of the individual employment contract is to look for good regulations and improving and strengthening the protection of workers. 

Keywords: termination of the individual employment contract, dismissal, labour law, ILO (International Labor Organization).

Title: Regulation of termination of the individual employment contract and its applying in fact.

TóM TắT

Việc chấm dứt hợp đồng lao động là điều không thể tránh khỏi trong hoạt động có tổ chức.  Do hậu quả của sự kiện chấm dứt hợp đồng lao động có liên quan đến các vấn đề về kinh tế và xã hội nên chế định pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động có vị trí quan trọng nhất trong ngành Luật lao động hiện nay.  Bảo vệ người lao động chống lại tình trạng  bị sa thải một cách tu?y tiện là yêu cầu cấp thiết và là mối quan tâm hàng đầu của đa số các nước trên thế giới.

Hiện nay tỷ lệ mất việc làm, tỷ lệ người lao động bị sa thải bất hợp pháp đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều nước, trong đó có ViệtNam.  Vì thế, việc nghiên cứu để tìm ra các giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện cơ chế bảo về người lao động và nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động là một một yêu cầu cấp thiết hiện nay.   

Tư? kho?a:  chấm dứt hơ?p đô?ng lao đô?ng, sa thải, pháp luật lao động, ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế).

Các bài báo khác
Số 03 (2005) Trang: 104-109
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 15-23
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 201-210
Tải về
19 (2020) Trang: 19-24
Tạp chí: Công thương
(2008) Trang:
Tạp chí: Nghiên cứu Lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...