Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 201-210
Tải về

ABSTRACT

A trade union is a large political and social organization of the working class voluntarily established under the leadership of the Vietnamese Communist Party.  It represents Vietnamese workers, is part of the political system ofVietnamand brings the benefits of socialism to workers.

In the scope of this paper, we will get to know the role of the trade union in protecting the rights and legitimate interests of the workers.

Keywords: Trade union, workers, rights and legitimate interests

Title: The role of the  trade union in protecting the rights and legitimate interests of the workers

TóM TắT

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động.

Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Từ khóa: Công đoàn, người lao động, quyền và lợi ích hợp pháp

Các bài báo khác
Số 03 (2005) Trang: 104-109
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 15-23
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 32-40
Tải về
19 (2020) Trang: 19-24
Tạp chí: Công thương
(2008) Trang:
Tạp chí: Nghiên cứu Lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...